Inkomster och försörjningsmöjligheter

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att agera och generera ekonomiska resurser, men också att stödja människor när deras egna ekonomiska resurser inte räcker till.

Fokusområden

Inkomstskillnader

Inkomster och ekonomiska resurser skapar ramarna för människors materiella standard och deras handlingsutrymme. Arbetslöshet och ekonomisk utsatthet är förknippat med högre risk för dålig hälsa och omvänt.

Ekonomisk utsatthet leder till sämre köpkraft vilket ger sämre förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor, risk för social exkludering samt risk för psykisk ohälsa grundad i oro för ekonomin.

Inkomstskillnaderna har ökat under de senaste decennierna och mest utsatta är ensamstående pensionärer, men även arbetande ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och utlandsfödda.

Det är av yttersta vikt att kommunen känner till vilka grupper som är särskilt utsatta och riktar särskilda insatser i folkhälsoarbetet mot dessa.

Ekonomiskt bistånd och bidrag

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och behov av bistånd beror oftast på arbetslöshet, men även sociala skäl och hälsoproblem är vanligt. Att vara i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid ökar risken för utanförskap samtidigt som möjligheten till fast förankring på arbetsmarknaden minskar, vilket i sig ökar risken för ohälsa.

Bergs kommun behöver därför en väl balanserad och kompetent socialtjänst med ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer med syfte att minska riskerna att bli fast i ett biståndsberoende. Främst genom stöd för att komma in på arbetsmarknaden men även för hjälp till tryggad inkomst från andra myndigheter.

Bergs kommun ska ha god kännedom om organisationer som erbjuder ekonomiskt stöd till medborgare med tillfälliga eller stadigvarande ekonomiska svårigheter.

Budget- och skuldrådgivning

Eftersom långvarig ekonomisk utsatthet är kopplat till ohälsa och ökad risk för långvarigt utanförskap ska Bergs kommun erbjuda en kompetent rådgivning till behövande medborgare med målsättning att hjälpa medborgaren att hitta vägar ur den situation som man befinner sig i.

Att leva med skulder som man aldrig kan betala tillbaka innebära ofta ett stort personligt lidande och kommunen behöver utveckla stödformer för det.

Kommunen bör erbjuda kurser för alla medborgare men framför allt inom skolan för att skapa god kunskap om hur man skapar en stabil privatekonomi för att motverka riskerna för medborgare.

Kostnadsfria alternativ

För att skapa jämlika förutsättningar och inkludera medborgare i ekonomisk utsatthet är det viktigt att sänka trösklarna till goda levnadsvanor. En av de viktigaste insatserna är att erbjuda kostnadsfria alternativ och uppmuntra näringsliv och civilsamhälle att också göra det.

Bergs kommun bör fortsatt verka för att erbjuda kostnadsfria busskort för ungdomar för att göra det lättare att ta del av aktiviteter och sociala kontakter.

Bergs kommun ska erbjuda gratis aktiviteter för både barn, unga och vuxna och verka för att även stötta civilsamhället att kunna göra det.

Kommunen ska erbjuda medborgare möjligheter att kostnadsfritt låna friluftsutrustning och böcker.

Kommunen ska uppmuntra studieförbunden och andra aktörer i det fria bildningsarbetet att erbjuda kostnadsfria kurser för att bidra till att sluta bildningsklyftor i samhället och minska utanförskap.

Social trygghet

Social trygghet motverkar riskerna med ekonomisk ut­satthet. Bergs kommun behöver ha god kännedom om vilka möjligheter som finns inom civilsamhället, och även komplettera med egna insatser för att lotsa medborgare som är ekonomiskt utsatta till dessa möjligheter.

Föreningslivet fyller en viktig roll och utsatta medborgare bör stöttas att engagera sig i ideella föreningar för gemenskap och personlig utveckling men även för ökade möjligheter till att få jobb.

Bergs kommun bör erbjuda olika arenor för möten och sysselsättning där medborgare får vara i ett socialt sammanhang och risken att hamna i utanförskap minskar.

Återbruk och privat stöd

Bergs kommun ska verka för att det ska finnas en väl utvecklad återbruksverksamhet där medborgare ges möjligheter att köpa begagnade möbler och kläder eftersom det generellt är billigare och stärker både den sociala och den ekologiska hållbarheten.

Bergs kommun bör undersöka möjligheterna att kunna minska matsvinnet genom att erbjuda medborgare att köpa eller få mat som blir över i verksamheterna eller hos affärer eller restauranger.

Kommunen bör även underlätta för medborgare som vill hjälpa andra i ekonomisk utsatthet på olika sätt.