Kontroll, inflytande och delaktighet

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet.

Fokusområden

Medborgardialog

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Bergs kommun bör därför utveckla ett system där medborgardialog och samhällskontrakt ingår i strukturen för styr- och ledningssystemen.

Dialogmöten med medborgare är grunden till arbetet med medborgardialog och bör utökas och struktureras. Dialogmötena ska spridas geografiskt och kompletteras med digitala och interaktiva möjligheter bland annat via hemsidan.

Samhandlingstrappan ska användas som modell för att beskriva såväl olika steg som olika djup i samverkan. Samtal och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling.

Bergs kommun bör effektivisera och tillgängliggöra processen kring medborgarförslag.

För att fånga upp barn och ungas åsikter är det viktigt med väl utvecklade elevråd som samspelar med politik och kommunledning. Elevråden bör kompletteras med andra bredare kontaktytor med barn och unga.

Bergs kommun bör även undersöka möjligheterna att arbeta med medborgarbudget i viss utsträckning.

Samverkan och transparens

För att stärka tilliten till kommunen, andra myndigheter och samhället i stort är det viktigt med ett väl fungerande samarbete med andra myndigheter.

Bergs kommun bör arbeta med att tydligt kommunicera det kommunala uppdraget. I kommunikationen bör ingå vilka ansvarsområden man har, vilka områden man inte ansvarar för samt vilka möjligheter och utmaningar som man står inför.

Kommunala beslut bör kommuniceras på ett tydligt sätt tillsammans med bakgrunden till beslutet. Målet är ett ökat intresse för de demokratiska processerna och ökat för-
troende hos medborgarna.

Tjänstepersoner bör regelbundet besöka skolorna för att berätta om kommunens olika uppdrag och vilka möjligheter till arbete som finns inom kommunen. Politiska partier bör bjudas in till skolan för att informera om den demokratiska processen och motivera ungdomar att engagera sig.

Bergs kommun ska utveckla en visselblåsarfunktion för att främja transparens och ökat förtroende.

Delaktighet/involvera flera

För att säkerställa att diskriminerade gruppers behov och förhållanden tas med i beslutsprocessen behöver kommunen arbeta med att säkerställa att dessa involveras på olika sätt i beslutandet.

Politiska partier och kommunen bör sträva efter en representation i beslutsfattandet som speglar samhällets struktur.

För att ytterligare säkerställa att utsatta gruppers behov uppmärksammas bör kommunen ha väl utvecklade rådsfunktioner som framför dessas behov.

Civilsamhällets roll

Det civila samhället är en arena där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Det civila samhället spelar därför en viktig roll för att skapa delaktighet och därmed stärka tilliten i samhället.

Ett rikt och oberoende föreningsliv där medborgare har möjlighet att sluta sig samman, för att i demokratiska former driva och erbjuda en verksamhet, är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att det civila samhället når ut till och inkluderar de som idag står utanför föreningar, organisationer och nätverk, vilket Bergs kommun bör uppmuntra.

Bergs kommun behöver värna föreningslivet och övriga delar av det civila samhället. Detta görs genom att skapa goda förutsättningar och främja en nära samverkan. Det är också viktigt att stötta föreningslivet med utbildningsinsatser och ekonomiska bidrag.

Demokratisk delaktighet

Nationellt är andelen röstande lägre bland unga, utrikes födda samt personer som tillhör socioekonomiskt utsatta grupper.

Det är därför viktigt att rikta insatser för att öka den demokratiska delaktigheten hos dessa grupper.

Gemenskap

Deltagande i sociala aktiviteter kan stärka människors förtroende för och relationer till varandra, vilket i sin tur ökar den sociala sammanhållningen och gör att människor känner tillit till andra.

Mötesplatser fyller en viktig funktion i att skapa gemenskap i samhället och särskilt fokus bör läggas på att skapa eller stötta mötesplatser där medborgare kan mötas över generationsgränserna.

Stoltheten för sin bygd och den sociala sammanhållningen stärks då det arrangeras olika former av evenemang. Bergs kommun bör därför utveckla goda strukturer för att stötta dessa.