Kunskaper, kompetenser och utbildning

Alla medborgare behöver ges möjlighet att utveckla sina kompe-
tenser och kunskaper samt tillgodogöra sig en god utbildning. Skolan når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa. Förvärvade kunskaper och kompetenser ökar möjligheten att påverka den egna situationen.

Fokusområden

Skolorna som utbildare och hälsofrämjare

Skolan är en arena som når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande arbete. Skolan bör därför arbeta med kunskapsinsatser för att elever ska kunna göra goda val genom livet gällande hälso- och livsstilsfrågor.

Enligt skollagen ska utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov, och skolans kompensatoriska uppdrag innebär en skyldighet att alla elever ges goda förutsättningar att nå utbildningens mål.

Såväl de intellektuella som de praktiska och estetiska aspekterna ska uppmärksammas inom skolan.

Så långt det är möjligt bör skolan inkludera samisk traditionell kunskap om naturens och människans livsvillkor i sitt sammanhang (Aerpimaahtoe).

Det är viktigt att tidigt upptäcka skolsvårigheter hos elever och ge ett verksamt stöd, eftersom det förebygger skolmisslyckanden på längre sikt. En väl fungerande elevhälsa är viktig för att arbeta hälsofrämjande men även för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Personalens utbildningsnivå är viktig för lärandemiljön i skolan, framför allt andelen legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i ämnet för aktuell årskurs. Lärare behöver också god förståelse för elevernas livssituation utanför skolan.

För en positiv verksamhetsutveckling av skolan krävs goda förutsättningar och förståelse från huvudman till klassrum. Rektorer med hög kompetens kring pedagogiskt ledarskap samt möjligheter att kontinuerligt fortbilda personalen är grundläggande.

Skolornas fysiska miljö

En trygg och stimulerande miljö är viktig för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper.

Skolans fysiska miljö har inverkan på elevers lärande och välbefinnande. Det är därför viktigt att prioritera välskötta och moderna lokaler och särskilt motverka trängsel i gemensamma utrymmen, vilket kan uppfattas som otryggt. Även god tillgång till grupprum är viktigt.

Det är viktigt att säkerställa god tillgång till uppdaterade läromedel (digitala och fysiska) samt annat undervisningsmaterial.

Enligt skollagen ska elevernas skolmiljö präglas av trygghet och studiero med förutsättningar att utvecklas i sin egen takt.

Skolområdet bör utformas på ett sätt som uppmuntrar till fysiska och sociala aktiviteter.

Bildnings- och utbildningsutbud

Bergs kommun ska verka för ett brett, attraktivt bildnings- och utbildningsutbud som så långt det är möjligt är anpassat till den lokala arbetsmarknaden.

Utifrån den lokala näringslivsstrukturen är Ung företagsamhet i skolan särskilt viktigt.

För de som inte klarar av sina studier behövs det möjlighet till vuxenutbildning som ger en andra chans att gå vidare i utbildningssystemet.

En tillgänglig och fungerande biblioteksverksamhet (folk- och skolbibliotek) är viktig som stöd till utveckling av kunskaper och kompetenser.

Eftersom folkbildningen bidrar till utjämnade utbildningsklyftor och höjd kompetensnivå i samhället behöver Bergs kommun skapa goda förutsättningar för och hög tillgång till det fria bildningsarbetet.

Flexibilitet

Bergs kommun ska sträva efter att erbjuda flexibla lösningar till utbildning. Framför allt när det gäller senareutbildning men även i vissa fall för de yngre åldrarna utifrån de geografiska förutsättningarna.

För minskat resande ska kommunen verka för att kunna erbjuda distansstudier för vuxenstudier.

Bergs kommun bör undersöka möjligheten att vid behov kunna erbjuda fjärrundervisning i grundskolan.

Under vuxenutbildning är det viktigt med deltidsstudier för att ha möjlighet att kunna kombinera utbildningen med förvärvsarbete.


Samverkan

För att ge möjlighet till alternativa vägar till de som inte lyckas i skolan krävs strukturerad samverkan med andra utbildningsformer.

Det är också viktigt med en stark intern samverkan för att stötta kommunens utbildningsuppdrag.

Information

Bergs kommun behöver kontinuerligt informera sina medborgare om vilka möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden, vilket främst sker genom en god studie- och yrkesvägledning både inom grundskola, gymnasium och för vuxna.

God arbetsmarknadskunskap är nödvändigt i utformandet av informationen och vägledningen.