Levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa och det är viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. För att bidra till en god och jämlik hälsa behöver insatser inom området levnadsvanor vara både främjande och förebyggande.

Fokusområden

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är kopplat till en minskad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdom, vissa former av cancer, psykisk ohälsa och förtida död.

Även bland barn och unga har fysisk aktivitet positiva hälsoeffekter och långvarigt sittande utgör en hälsorisk och bör begränsas även för annars aktiva barn.

Bergs kommun bör därför verka för att medborgarna ges goda möjligheter att hålla sig fysiskt aktiva. Detta görs genom att öka tillgången till aktivitetsytor och -områden med fokus på tillgänglighet och enkelhet.

Idrottsrörelsen fyller en särskilt viktig funktion i att skapa fysisk aktivitet och delaktighet och Bergs kommun ska verka efter Riksidrottsförbundets strategi (Strategi 2025) som syftar till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet oavsett ambition.

Kostvanor

Ohälsosamma matvanor är en riskfaktor för flera kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer samt förtida död.

Hälsosamma matvanor är särskilt viktigt för barns och ungdomars tillväxt, utveckling och hälsa. Även här kan policys vara viktiga faktorer för att skapa bättre vanor, framför allt inom de kommunala utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Bergs kommun ska sträva efter att erbjuda högkvalitativ och näringsriktig mat som i möjligaste mån är närproducerad och ekologisk, vilket även bör gälla i samband med möten.

Bergs kommun bör inkludera kostrådgivning inom skolan och vårdens verksamheter.

Preventivt arbete risk- och missbruk

ANDTS-arbetet fångar upp de vanligast förekommande missbruksområdena alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, som är några av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och förtida död.

Riksbruksproblematik samvarierar dessutom ofta med direkta kopplingar till psykisk hälsa och suicid. Eftersom riskbruk och missbruk leder till negativa konsekvenser för såväl individen som anhöriga och samhället bör kommun-
en aktivt arbeta med preventiva insatser för att minska användningen av tobak, alkohol och narkotika hos medborgarna.

Information till skolor, arbetsplatser och föreningsliv är viktigt för att nå ut med kunskap om tidiga tecken samt vilken hjälp man kan få och var.

Kommunen ska verka för att begränsa tillgång och tillgänglighet särskilt i yngre åldrar.

På arbetsplatser och inom föreningslivet kan policys främja en bra hälsa och arbetsmiljö.

Inom idrottsrörelsen och företag med hälsofrämjande verksamhet är det särskilt viktigt med tydliga policys kring doping.

Sociala kontakter och aktiviteter

Starka sociala band är kopplade till ett längre liv samtidigt som ensamhet och social isolering kopplas till sämre hälsa, depression och för tidig död.

Bergs kommun bör därför verka för ett brett utbud av sociala aktiviteter med fokus på kulturutbudet.

Stress

Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och en långvarig aktivering av stressystemet utan tillräcklig återhämtning ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa.

Det är viktigt med informationsinsatser till medborgare hur man kan hantera stress över tid med särskilt fokus på behovet av återhämtning.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och välbefinnandet med utgångspunkt i en positiv och ansvarsfull sexualsyn där samtycke är en förutsättning.

För att minska risker för sexuellt överförbara infektioner, sexuellt våld och oönskade graviditeter bör Bergs kommun informera och utbilda inom området, framför allt inom skolan.

Friluftslivet

Naturen är bra för hälsan och forskning visar att det finns många positiva hälsoeffekter med att vara ute i naturen, som minskad stress och sänkt blodtryck.

Bergs kommun har mycket goda förutsättningar till friluftsliv och ska verka för en lättillgänglig natur. Friluftsdagar fyller en särskilt viktig roll i att introducera barn och unga till friluftslivet och ska prioriteras inom skolan.

Information

För att minska skillnader i levnadsvanor mellan olika grupper behövs tidigt arbete med information och stöd. Bergs kommun ska synliggöra goda val och dess positiva effekter. Det är även viktigt att tydliggöra risker, men fokus ska tydligt vara på det hälsofrämjande.