Attraktion och livsmiljö

För att människor ska vilja bo på en plats krävs att platsen är attraktiv. Attraktivitet är en ofta subjektiv värdering som bygger på den enskildes preferenser, värderingar och tidigare upplevelser.

Attraktivitet kan givetvis vara en fungerande arbets- och bostadsmarknad eller goda utbildningsmöjligheter, men i modellen som tillväxtprogrammet bottnar i handlar det om att kultur, natur och fritidsaktiviteter värderas som värdefulla av individen och bidrar till att platsen upplevs attraktiv.

Upplevd attraktivitet handlar också om delaktighet och inflytande. Medborgare ställer allt större krav på att få vara delaktiga, ha inflytande och vara medskapande. Naturliga mötesplatser mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda behövs för att skapa detta.

Bakgrund/nuläge

Bergslivet - ett rikt och aktivt friluftsliv

Ett rikt och aktivt friluftsliv - förutsättningarna för att leva ett rikt och aktivt liv i närheten av sitt hem är svårt att mäta. För en del krävs bara närheten till naturen, medan andras intressen kräver särskilda anläggningar.

Ett stort antal föreningar per invånare tyder dels på ett stort engagemang hos befolkningen som driver föreningarna, och dels på att det finns aktiviteter och en gemenskap att ta del av i området. Möjligheten att utöva sina fritidsintressen i närheten av hemmet kan antas påverka människors vilja att bo kvar eller bosätta sig i området.

Med sitt läge mellan Storsjön och fjällkedjan erbjuder kommunen goda friluftsmöjligheter. Enligt många undersökningar så upplevs livet i Berg som
tryggt med nationella mått i ett land som internationellt har hög nivå av trygghet.

Ett kulturarv värt att förvalta

Bergs kommun har ett långt och gediget kulturarv som är viktigt att förvalta. Kommunens vilja är att kulturen ska prägla människors vardag och framtid. Tillgången till ett rikt kulturutbud främjar människors välbefinnande, skapar ökad trivsel och sammanhållning samt en levande landsbygd.

De nationella kulturpolitiska målen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.

Av särskild vikt är det samiska kulturarvet (det materiella och det immateriella), som återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur.

Fjällen som rekreationsområde och kulturlandskap

I en kommun som är så tydligt präglad av besöksnäringen som Bergs kommun är finns det också anledning att särskilt framhålla det som i en nationell kontext är kommunens kanske största styrka: fjäll- och naturmiljön. Fjällområdet lägger grunden för friluftsliv och turism, men är också ett kulturlandskap, där människor har levt under tusentals år. Renskötsel bedrivs över nästan hela området och renbetet bidrar till bevarandet av fjällandskapets höga natur- och kulturvärden.

Inom Bergs kommun finns ett flertal naturreservat och andra skyddade naturområden. Naturreservat har bildats för att värna och vårda våra skogar, vattendrag och andra naturmiljöer och se till så att de inte förstörs av mänsklig påverkan.

Fokusområden

Ett inkluderande samhälle

Att skapa ett inkluderande samhälle är grundläggande för att stärka det sociala kapitalet i kommunen, vilket hanteras genom Folkhälsoprogrammet, men det är även viktigt för att skapa attraktion och därmed en ökad befolkning.

 • Basen för ett inkluderande samhälle är att dess medborgare kan känna sig trygga. Trygghet kan tolkas utifrån en rad olika områden som socialt nätverk, boendemiljö samt brottsprevention men även trygghet att få vara den man vill.
 • Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv vad gäller makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
 • Mångfald är variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp. Med mångfald inom närings- och föreningsliv tas kompetens tillvara och möjligheterna till innovation och tillväxt ökar.
 • Det är viktigt att ta tillvara personer med lång livserfarenhet och kommunen bör verka för att skapa möjligheter där medborgare kan mötas över generationsgränserna.

Kulturen som samhällsutvecklare

Kultur är samhällsbärande och meningsskapande. Kultur- och konstyttringar är identitetsfrämjande för individen, får människan att växa och ökar förståelsen för andra, sociala mönster och sammanhang. Kulturen skapar även förutsättningar för innovationer. Kommunen bör därför tydligt lyfta kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Fritidsutbud

Tillgången till aktiv och attraktiv fritid är viktigt för att medborgarna ska få en positiv bild av kommunen som plats att leva och bo på.

 • Som utpendlingskommun är det extra viktigt att kommunen är attraktiv utanför arbetstid för att knyta vardagslivet till bostadsorten.
 • Bergs kommun har ett starkt föreningsliv, som skapar aktivitet och evenemang, men även attraktivitet och möjlighet att delta i den demokratiska processen. Kommunen ska verka för att stärka och förenkla för föreningslivet.
 • Medborgarna saknar fler olika typer av aktiviteter inom kultur och fritid. Kommunen bör prioritera att hjälpa medborgare och föreningar att skapa nya verksamheter för ett mer balanserat och breddat utbud.
 • Arrangemang och evenemang skapar attraktion, delaktighet och stolthet. Kommunen bör verka för att underlätta för arrangörer genom förenklad kommunal handläggning.

Kulturens roll

 • Tillgång till böcker och möjlighet till läsning är viktigt för folkbildningen och ska underlättas med tanke på de geografiska förutsättningarna. Vi ska ha moderna bibliotek som kännetecknas av kreativa mötesplatser för alla och möten mellan unga och äldre.
 • Kulturen i skolan ska ses om en viktig grund för ett rikt kulturliv. När barn och unga tidigt får möjlighet att ta del av kulturlivet föds innovation och attraktion.

Utemiljö

 • Bergs kommun ligger på en fantastisk plats med nära tillgång till skog, sjö och fjäll. Utemiljön skapar fantastiska förutsättningar och behöver bevaras över tid, vilket främst Miljöprogrammet syftar till.
  • Tätorterna och våra byar är vårt ”ansikte utåt”. Det är därför av stor vikt att kommunen tillsammans med medborgare och näringsliv kontinuerligt arbetar för att skapa attraktiva och moderna boplatser.
  • Naturen är en av grunderna till varför människor kan bo, leva och verka här. Naturen är en fantastisk plats för återhämtning men även bas för de stora näringarna i kommunen. Det är viktigt att kommunen verkar för en god balans i utvecklingen.
  • Jordbrukslandskapet skapar vackra platser och förutsättningar för livsmedelsproduktion. Kommunen ska verka för att bevara det öppna jordbrukslandskapet utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.
  • Precis som det är viktigt att bevara kunskaper från äldre generationer så är det lika viktigt att bevara våra kulturlandskap och den lärdom de
   kan ge. Särskild hänsyn ska tas till det samiska kulturlandskapet.

Mötesplatser

Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa öppna mötesplatser där människor kan träffas utanför det egna föreningslivet och intressesfären. Det är nödvändigt för ett attraktivt och inkluderande samhälle. Även här spelar biblioteken en viktig roll.