Infrastruktur och bostäder

Basen till ekonomisk och demografisk tillväxt ligger i de infrastrukturella förutsättningarna.

Tillgång till digitala informationssystem blir allt mer viktigt som komplement till en väl utbyggd kollektivtrafik och upprustade och starka transportnät. Tillgänglig daglig service är en grundläggande förutsättning för ett välfungerande vardagsliv och här spelar även ett varierat bostadsutbud en viktig roll.

Bakgrund/nuläge

Infrastruktur och pendling

Tätorterna i nord-sydlig riktning längs E45 är relativt väl sammankopplade och stärker det tydligaste pendlingsstråket som finns inom kommunen, däremot är pendling mellan andra orter klart svagare. Förbindelserna längs väg 321 samt till Klövsjö och Destination Vemdalen är något svagare, och förbindelserna med kommunens västra delar är mycket knappa.

Den klart tyngst trafikerade vägsträckan för person- och godstrafik är Åsarna - Brunflo längs E45, men persontrafiken är stor även längs väg 321 samt väg 316. Andra strategiskt viktiga sträckor är Handsjön - Vemdalen och Funäsdalen - Ljungdalen. Längs dessa sträckor är säsongsvariationerna stora på grund av besöksnäringen.

Kommunens vägar trafikeras till stor del av tung trafik och andelen är dubbelt så hög som riket som helhet.

Tillgänglighet till service

Eftersom befolkningen är mer utspridd jämfört med stora delar av landet varierar tillgängligheten till olika typer av service en hel del inom kommunen. Mer än 90 % av befolkningen når en för- och grundskola inom 15 minuter med bil. Knappt 70 % når någon av de två högstadieskolorna inom 15 minuter. med klart större tillgänglighet i norra kommunen. Närmare 90 % når en hälsocentral på 30 minuter med bil. med klart sämre tillgänglighet i västra och södra kommunen.

I de flesta områden har majoriteten av befolkningen en livsmedelsbutik inom 15 minuter från sin bostad, och andelen är allra högst i Storsjö och Ljungdalen. Tillgängligheten till drivmedelsstationer är hög i alla kommundelar. De områden som har längre än 30 minuters körtid till närmsta drivmedelsstation finns runt Börtnan och östra sidan av Näkten.

Bostäder

Bostadsbeståndet i Bergs kommun består till 87 % av småhus, vilket kan jämföras med 58 % i länet. En stor andel (40 %) av det totala bostadsbeståndet i kommunen är byggda under åren 1961-1990 och nästan var fjärde bostad är byggd innan år 1930. Sedan år 1990 har byggtakten avtagit och endast vart tionde hus är byggt de senaste 30 åren.

En betydande del av bostadsbeståndet består av fritidshus och Berg är en av få kommuner i landet där fritidshusen är fler än permanentbostäderna. Störst antal fritidshus per invånare finns i Storsjö (3,8 st/person) och Klövsjö (2,5 st/person). Den stora mängden fritidshus, som ofta ägs av personer som inte är skrivna i kommunen, gör att befolkningsmängden förändras mycket över året, vilket skapar förutsättningar för en högre nivå av serviceutbud.

Fokusområden

Fysisk infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen är främst en nationell ansvarsfråga, men kommunen har rådighet över frågor som rör vatten, avlopp och elnät. Kommunens roll blir att bevaka sina intressen och påverka nationella myndigheters beslut.

 • Kommunen bör arbeta aktivt mot regionala och nationella organ för att säkerställa gott underhåll av vägnätet. Vägnätet är viktigt för medborgarna, men även för gods- och persontransport som förutsättningar för näringslivsutveckling.
 • För att stärka attraktiviteten, folkhälsan och miljön bör särskilt fokus läggas på att bygga ut gång- och cykelvägsnätet.
 • Inlandsbanan har stor potential att stärka och avlasta vägnätet avseende både person- och godstrafik och kommunen ska fortsatt verka för en upprustning av banan.

Kollektivtrafik

För att minska behovet av bilägande och resandet bör kommunen arbeta proaktivt för att skapa nya former för kollektivt resande.

 • Kommunen bör verka för stärkta pendlingsmöjligheter mot de stora arbetsmarknadsområdena Östersund, Svenstavik och Destination Vemdalen.
 • Även kollektivtrafik för turism och fritidsutbud bör beaktas.
 • Särskild vikt ska läggas på Inlandsbanans möjligheter att minska tidsavstånden längs E45.

Serviceutbud

God tillgång till service är en grundförutsättning för att kunna och vilja bo på en plats. Serviceutbudet på en ort skapar förutsättningar till bosättning även i
området runtomkring

 • Kommunen ska verka för att livsmedelsbutik ska finnas i samtliga tätorter och att drivmedel ska finnas inom 15 minuter för minst 80% av befolkningen
 • I en geografiskt stor kommun är det viktigt att tillgången till kommunal service upplevs som god. Främst vård, omsorg och skola, men även övriga funktioner bör utlokaliseras i olika former.
 • Kommunen ska också verka för att sjukvård och apotek finns inom kommunen, eftersom tillgång till detta gör det möjligt att känna sig trygg och därmed ha en högre livskvalitet.

Digital infrastruktur

Den digitala infrastrukturen är idag en grundförutsättning för tillgång till många välfärdstjänster, men också en möjlighet att överbrygga avstånd för sociala
relationer, samhällsengagemang, demokrati och delaktighet.

 • För att öka möjligheterna för medborgarna att delta i samhället måste bredbandsnätet vara väl utbyggt i hela kommunen.
 • Kommunen ska verka för god mobiltäckning i hela den geografiska kommunen. God tillgång till mobilnät är viktigt både med hänsyn till tillgänglighet men även ur ett trygghetsperspektiv.

Bostäder och lokaler

God tillgång till bostäder och lokaler är en förutsättning till ökad befolkning och företagande.

 • Bergs kommun ska verka för att skapa ett varierat bostadsutbud som gör det möjligt för att så stor del av befolkningen som möjligt är nöjda med sitt boende.
 • Ett varierat bostadsutbud ökar även möjligheterna att skapa en bra bostadsomsättning, vilket leder till att bostäderna nyttjas på mest effektivt sätt.
 • Andelen utboägda bostäder är stor, varav många står tomma stora delar av året. Kommunen bör verka för att minska andelen tomma hus, dels genom inflyttning och dels genom försäljning.
 • Förutom skapandet av ett bra bostadsbestånd är det även viktigt att vara lyhörd och proaktiv gällande näringslivets behov. Detta gäller både företag skrivna i kommunen och potentiella inflyttare.

Mark

För att kunna utöka byggnadsbeståndet krävs en målinriktad markstrategi, vilket ger kommunen goda möjligheter att påverka utvecklingen.

 • Att förvärva, färdigställa och sälja tomter i attraktiva områden är nödvändigt för att öka bostadsbeståndet.
 • Genom förvärv och detaljplanering kan kommunen göra det möjligt för företag att bygga näringslokaler.