Kompetens och arbetsmarknad

För att näringlivet och den kommunala verksamheten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt krävs att rätt kompetens finns inom det geografiska upptagningsområdet.

Dagens och framtidens behov behöver klarläggas i dialog med näringslivet för att få till bättre matchningsmöjligheter. I samspel med företagen ska vi verka för att utbilda för den lokala arbetsmarknaden.

Bakgrund/nuläge

Generellt låg utbildningsnivå

Generellt sett är utbildningsnivån låg i Bergs kommun, både jämfört med riket och med övriga länet. I riket som helhet har 41% av befolkningen mellan 25 och 74 år eftergymnasial utbildning (nästan lika många som har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå). I Bergs kommun är motsvarande andel 25% och antalet personer med gymnasial utbildning som högsta nivå är mer än dubbelt så hög. Kvinnor har en avsevärt högre utbildningsnivå än männen. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög som för männen. I ett nationellt såväl som ett jämtländskt sammanhang är detta en stor skillnad.

Många små arbetstillfällen, i kluster längs större vägar

I Bergs kommun finns sammantaget knappt 2000 arbetsställen, varav 95 % har färre än fem anställda. Den absoluta merparten av alla arbetsställen i kommunen finns i samma stråk som merparten av befolkningen, längs E45 och väg 321. I norra delen av kommunen finns ett stort antal små arbetsställen utspridda längs med väg 321 mellan Svenstavik och kommungränsen, samt utmed vägen mellan Myrviken och Hackås. Utanför dessa stråk utmärker sig särskilt Klövsjö med ett tydligt kluster av flera små företag.

De offentliga arbetsplatserna är genomgående stora i sammanhanget och är påtagligt koncentrerade till kommunens större tätorter, framför allt i Svenstavik. I kontrast till detta är de privata arbetsställen betydligt mindre i genomsnitt och också mer utspridda.

Hög förvärvsfrekvens i hela kommunen

Jämfört med riket är förvärvsfrekvensen, alltså andelen av befolkningen i arbetsför ålder som förvärvsarbetar, hög i Bergs kommun, oavsett delområde. Högst förvärvsfrekvens har Klövsjö med 88 % och lägst har Rätan med 75 %. Myssjö/Oviken samt Hackås har också hög förvärvsfrekvens, vilket delvis beror på utpendlingen till Östersund. Även Storsjö har en hög örvärvsfrekvens trots det perifera läget i förhållande till större arbetsplatser. En viktig förklaring till den höga förvärvsfrekvensen i kommunen är det stora antalet egenföretagare.

Fokusområden

Utbildningsutbud

Den kommunala skolan, som är en del av utbildningsutbudet, är en viktig nyckel i möjligheten att attrahera barnfamiljer till kommunen, vilket är nödvändigt för att skapa en mer livskraftig demografi. Skolan har också en mycket viktig roll i att bygga humankapital inom kommunen, vilket Folkhälsoprogrammet syftar till.

 • Kommunen ska verka för ett attraktivt utbildningsutbud inom kommunen. Det är lika viktigt att verka för möjlighet till eftergymnasial
  utbildning, gärna utan att behöva pendla ut från kommunen.
 • En viktig del är också att anpassa utbildningsutbudet till det lokala näringslivet och den arbetsmarknad som den ger upphov till. Vi vill att våra medborgare ska vilja och kunna bo kvar i Bergs kommun och då är matchningen mellan utbildningar och arbetsgivare en nyckel. Det är
  även viktigt att det finns möjligheter till flexibel utbildning både avseende tid och rum, det vill säga deltids- och distansstudier.
 • Även om utbildning nästan uteslutande genomförs i de officiella kanalerna så införskaffas kunskap och utveckling av kompetenser även
  i andra sammanhang. Här spelar framför allt föreningslivet och kulturlivet en stor roll och att skapa en strukturerad samverkan är nödvändigt för en god utveckling av kompetensnivån inom den geografiska kommunen.

Arbetsmarknad

Det är viktigt att arbeta för att arbetsmarknaden erbjuder möjligheter för alla utbildningsnivåer och att förutsättningarna är jämlika avseende kön, ålder och härkomst.

 • Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt. Yrken som fanns under mitten av förra seklet finns inte längre kvar och samma utveckling kommer att ske med nuvarande yrkeskategorier. Kommunen behöver vara proaktiva och ha god kännedom om nuvarande och kommande trender för att matcha utbildningar på ett bra sätt.
 • För att människor ska vilja bo och arbeta inom Bergs kommun krävs tillräckligt med arbetstillfällen. I en tid när det blir allt viktigare att kunna associera med sin arbetsgivare så är det därför viktigt att arbetstillfällena finns hos arbetsgivare som bedriver ett strategiskt arbete för att vara efterfrågade av arbetskraften. Bergs kommun bör i detta avseende fungera som en förebild.
 • Det är viktigt att visa på de yrkeskategorier som finns inom kommunens näringsliv. Om vi vill att ungdomar och vuxna ska utbilda sig till det som arbetsmarknaden efterfrågar så bör kommunen ta fram och lyfta förebilder inom dessa yrkesområden.
 • Eftersom Bergs kommuns näringsliv till stor del består av småföretag så bör kommunen stötta företagen i rekryteringsarbetet, främst gällande de möjligheter till statligt subventionerade anställningar, vilket även skapar stor samhällsnytta.

Vägar in på arbetsmarknaden

Under senare tid har avståndet till arbetsmarknaden ökat markant för många medborgare, framför allt ungdomar, funktionsvarierade och utrikes födda. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden, men det skapar även ytterligare möjligheter att kompetensförsörja näringslivet och den kommunala verksamheten.

 • Ett första steg är att arbetsgivare öppnar upp för medborgare att kunna praktisera i olika former. Detta stärker individen, skapar ett bättre underlag inför val av vidareutbildning samt ger arbetsgivaren en möjlighet att marknadsföra sitt företag och yrket.
 • Särskild vikt bör läggas på möjligheten att kombinera utbildning och arbete. Att ge människor chansen att införskaffa sig en utbildning samtidigt som man ges möjlighet att faktiskt utöva yrket är en vinst för både arbetstagare och arbetsgivare.
 • I starka branscher inom kommunen bör de anställda ges möjlighet till någon form av utveckling och karriärmöjligheter. Målsättning bör vara att människor stannar kvar inom respektive bransch för att minska omsättningen och behoven av nyrekryteringar.