God luftkvalitet i Bergs kommun!

default

Miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun genomförde år 2018 en inledande kartläggning och en objektiv skattning av luftkvaliteten utomhus i kommunen. Sedan dess görs en ny objektiv skattning varje år, med aktuella data och förändringar som kan tänkas påverka luftkvaliteten.

Trafikflödesmätningar, beräkningar och data från sotarbolaget i kommunen har legat till grund för rapporten. Även Information från andra kommuner och samhällen med
liknande förhållanden som i Bergs kommun har hämtats in, liksom data från SMHI och om modeller över småskalig vedeldning i Jämtlands län.

Resultatet visar att luften i Bergs kommun är av god kvalitet och det förekommer ingen risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.

Objektiv skattning av luftkvalitet i Bergs kommun Pdf, 808 kB.