Artikeln publicerades 31 januari 2024

Bergs kommun firar samernas nationaldag den 6 februari 2024

Samisk flagga på flaggstång

Fotograf: Marie Enoksson

Bergs kommun firar och högtidlighåller minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917 genom att fira den samiska nationaldagen. Buerie båeteme!

Program 6 februari 2024

09.00, Torget utanför nya biblioteket, Svenstavik

  • Jojk av Tanja Nordfjell från Handölsdalens sameby
  • Tal av kommunalråd Therese Kärngard med flera
  • Utdelning av Saemien raerie/samiska rådets pris till Ewa Ljungdahl, arkeolog och författare med lång erfarenhet av samisk historia och arkeologi
  • Tillsammans sjunger vi samefolkets sång
  • Fackeltåg runt centrum och tillbaka till biblioteket, där det efter fackeltåget bjuds på kaffe och tårta

10.30-11.00, Svenstaviks bibliotek

Filmvisning av Kvinnan som samlade Sápmi, ett porträtt av Elsa Laula Renberg (1877-1931). Elsa var en av initiativtagarna som samlade samerna till politisk kamp och det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim 1917, och kom att få stor betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi.

11.00-12.00, Svenstaviks bibliotek

Två sydsamiska kvinnoporträtt: Lisa Thomasson och Märta Maria Olofsdotter, en föreläsning av Ewa Ljungdahl, arkeolog och författare.

13.00-15.00, Svenstaviks bibliotek

Filmvisning med samiskt tema.

Buerie båeteme! Välkommen!

Saemien åålmegebiejjie goevten 6. b. 2024

Mijjieh dam voestes saemien rïjhketjåanghkoem heevehtibie mij dan seamma biejjien Tråantesne lij jaepien 1917.

Buerie båeteme ts. 09.00 dan tåarjese Svenstavijhken gærjagåetien ålkolen.

  • Tanja Nordfjell Handölsdaelien sïjtese juajka.
  • Hååleme tjïelten raeriestæjjijste Therese Kärngard.
  • Saemie raerien baalhka joekesååva jïh Ewa Ljungdahl, arkeologe jïh tjaelije gïen lea guhkies dååjrehts saemien histovrijistie jïh arkeologijeste, daan jaepien baalhkam åådtje.
  • Saemiej laavlomem laavlobe.
  • Dan mænngan spaajhterh båaltajehtebe jïh ektesne dam jarngem vaedtsebe jïh bååstede gærjagåatan, gusnie prïhtjege jïh sietieslaejpie.

Gærjagåetesne:

10.30-11.00 Filme: Kvinnan som samlade Sápmi. Elsa Laula Renberg (1877-1931). Akte dejstie gie saemide tjåanghkeni edtjin aelkedh politihkine barkedh jïh dam voestes saemien tjåanghkoem Tråantesne eevtji jaepien 1917. Satne lij joekoen vihkeles dan politiske evtiedæmman Saepmesne.

11.00-12.00 Ewa Ljungdahl soptseste, göökte saemien nyjsenæjjaj bïjre. Lisa Thomasson jïh Märta Maria Olofsdotter.

13.00-15.00 Filme vuesiehtimmie

Buerie båeteme!