Artikeln publicerades 22 mars 2024

Utökat stöd genom anhörigkonsulent inom äldreomsorgen

Vård och socialnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att utöka tjänsten som anhörigkonsulent från 50 procent till 100 procent.

– Att vårda en närstående kan många gånger vara komplicerat och anhörigkonsulenten fyller därför en mycket viktig funktion för den anhörige som ger omsorg till en närstående, och därmed också till den närstående, säger nämndens ordförande Karin Sundin (s).

Vård och socialnämnden har ansvar för att erbjuda stöd till dem som ger omsorg till långvarigt sjuk närstående, äldre med omfattande behov eller den som stödjer en närstående med funktionsvariation. Anhörig omfattar inte bara makar, sammanboende och barn, det kan även vara exempelvis släktingar, grannar eller vänner. Närstående är den person som får stöd, vård eller hjälp av en anhörig

Det stöd anhörigkonsulenten gör handlar exempelvis om att

  • vara anhörigas språkrör, stötta och medverka så att anhörigas behov och intressen kan tillgodoses på ett respektfullt sätt,
  • erbjuda enskilda samtal, hembesök, råd och stöd, anhörig- och samtalsgrupper, lotsa anhöriga till rätt instans och person utifrån vad behovet är,
  • påvisa för anhöriga vikten av att ett medgivande från den enskilde kan ha en betydande roll för att vara delaktig i utförandet av olika tjänster och insatser till den enskilde,
  • erbjuda arbetsledning/chefer stöd och handledning i arbetet med att synliggöra/utveckla anhörigas roll och betydelse i verksamheter,
  • medverka till attitydförändringar i syfte att få in anhörigperspektiv som en naturlig del i det vardagliga arbetet för samtliga medarbetare inom förvaltningen,
  • skapa och driva verksamheter som t ex sociala mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och andra organisationer,
  • vara tillgänglig i hela kommunen,
  • vara uppdaterad på evidensbaserad forskning med en omvärldsbevakande öppenhet,
  • ha ett övergripande strategiskt arbetssätt.

– Detta förslag och beslut är kopplat till Bergs kommuns mål om att arbeta för god folkhälsa när det gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, säger Karin Sundin.