Artikeln publicerades 22 april 2024

Information om eldning av trädgårdsavfall

Hög med trädgårdsavfall

Det har kommit nya bestämmelser kring avfall som innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Det är kommunen som kontrollerar förbudet och det är också kommunen som avgör om det finns anledning att göra undantag från förbudet. Undantag kan göras till exempel om det är långt till närmsta återvinningscentral.

Bergs kommun är en stor glesbygdskommun där det för många människor är långt till närmsta återvinningscentral. Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att privatpersoner får fortsätta elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall om det inte kan utnyttjas för kompostering. Eldning är endast tillåtet om det kan ske så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Genom att sortera ut bioavfall från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis kompostering kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan tas till vara och användas som drivmedel.

Gällande kommunala föreskrifter

Redan nu gäller att torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Avfallsföreskrifter Bergs kommun 2024.pdf Pdf, 594.9 kB.

Majbrasa inom detaljplanelagt område

Om du vill anordna en offentlig majbrasa måste dels polisen ge tillstånd om du ska vara på en offentlig plats inom detaljplanelagt område, men i och med de nya bestämmelserna behöver du även ansöka om dispens för att elda. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Eftersom det är kort om tid fram till valborgsmässoafton behöver du inte söka dispens förrän år 2025.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Majbrasa utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område behövs ingen dispens från kommunen.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar eller sly klassas som trädgårdsavfall.

Mer information

Läs mer hos Naturvårdsverket

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Polismyndigheten

Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta miljö- och byggavdelningen.