Verkställighet LSS

Avdelningen Verkställighet LSS omfattar verksamheterna gruppboende, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, elevhem för ungdomar med LSS-beslut samt övriga LSS-insatser.

Avdelningen arbetar med verkställighet av de beslut som fattas av LSS-handläggare inom Socialtjänst myndighetsutövning.