Starta miljöfarlig verksamhet

Innan du startar, ändrar eller tar över en miljöfarlig verksamhet kan du behöva anmäla den till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

Innan du skickar in din anmälan

All miljöfarlig verksamhet ska anmälas innan den får påbörjas. Senast 6 veckor innan du vill påbörja din verksamhet ska din anmälan vara inlämnad till kommunen. Det­sam­ma gäller om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet.

Vissa sorters verksamhet - av mer omfattande slag, kräver i stället tillstånd av Länsstyrelsen eller Mark- och miljö­dom­stolen innan de får påbörjas.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet och timavgiften är 1050 kronor. Hur många timmar som du kommer betala för beror på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Detta gäller också om anmälan avser ändring av befintlig verksamhet.

Driver du en stadigvarande verksamhet tar kommunen också ut en årlig tillsynsavgift.

Så lång tid tar det

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende.

Du får påbörja din verksamhet 6 veckor efter att du har lämnat in en fullständig och rätt ifylld anmälan, om inte annat meddelats.

När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Skicka in din ansökan

Du anmäler din miljöfarliga verksamhet via blanketten Anmälan miljöfarlig verksamhet. Länk till annan webbplats.

Blanketten skickar du till Miljö- och byggavdelningen.

Detta händer sen

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. 6 veckor efter att du lämnat in din anmälan får du starta din verksamhet om vi inte meddelat någonting annat innan dess.

Vi kan komma att behöva hämta information från andra myndigheter och berörda. Handläggningen kan därför komma att ta längre tid än 6 veckor. Om du har påbörjat verksamheten innan du meddelats beslut i ärendet finns en risk att du behöver förändra verksamheten på grund av detta.

Verksamheten ska bedrivas säkert

Du som bedriver en miljöfarlig verksamhet, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att utreda och undersöka störningar. Du ansvarar också för att åtgärda brister.

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktigt miljöfarlig verksamhet ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du måste skaffa dig tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera risker i verksamheten och skapa rutiner för hur verksamheten ska hantera riskerna. Detta ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet behöver inte skickas in till kommunen tillsammans med anmälan för yrkesmässig verksamhet. Det ska dock finnas lätt till hands i samband med tillsyn.

Tillsyn

När du har anmält din verksamhet kommer kommunen att utföra regelbunden tillsyn hos dig. Tillsynen utförs av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Du kan behöva andra tillstånd

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga nytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande.

Läs mer om bygglovsprocessen här (Berg och Härjedalen).

Om din miljöfarliga verksamhet ska bedrivas inom något av kommunens vattenskyddsområden så behöver du antingen anmäla det eller söka särskilt tillstånd.

Ansökan om åtgärd/verksamhet inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.