Verksamhetskontroll och egenkontroll

Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelning kontrollerar en rad olika typer av verksamheter utifrån bland annat de krav som ställs i miljöbalken och dess förordningar samt i livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren.

Egenkontroll - miljöbalkens krav

Både du som äger en fastighet och du som bedriver verksamhet omfattas av miljöbalkens eller livsmedelslagstiftningen krav på egenkontroll är skyldig enligt lag att ha kontroll på den egna verksamheten. Hur omfattande kontrollen ska vara beror på verksamheten och hur stora risker denna innebär för människor hälsa eller miljön.

Kravet på egenkontroll innebär att det är du själv som är ansvarig för att kontrollera så att din verksamhet följer lagkraven som miljöbalken ställer. Till exempel ska du själv skaffa dig tillräcklig kunskap, samt på eget initiativ kontrollera och åtgärda brister och risker i verksamheten eller i fastigheten.

Egenkontrollen kan beskrivas som ditt eget kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan som din verksamhet eller fastighet har på människors hälsa och på miljön. Det är ett effektivt sätt för dig som verksamhetsutövare att skapa ordning och reda och att bedriva din verksamhet enligt de krav som ställs i lagen. Egenkontrollen innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Hur ska egenkontrollen utformas?​

Hur stor verksamheten är styr hur omfattande egenkontrollen behöver vara. En komplex verksamhet med stora risker för människors hälsa och miljön behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet där riskerna är mindre.

För de flesta verksamheter och fastigheter gäller inga precisa krav på hur egenkontrollen ska se ut, det är upp till dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare att visa att din egenkontroll skapar förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga ställs dock krav på en mer preciserad egenkontroll.

Miljöfarlig verksamhet

En egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner, för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Man kan säga att egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning i form av faktablad och handböcker för flera branscher

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om vad miljöbalken ställer för krav på egenkontroll hittar du i miljöbalkens andra och 26:e kapitel.

Miljöbalken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontroller i livsmedelsverksamheter

Bergs kommuns kontroller i livsmedelsanläggningar

Kostnader för tillsyn och kontroll

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för den tillsyn och de verksamhetskontroller som kommunen genomför. Avgiften varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som består av fasta årsavgifter eller timavgifter. Aktuella taxor för olika områden, så som miljöbalken eller plan- och bygglagen, beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Bergs kommuns taxor och avgifter för tillsyn och verksamhetskontroller

Principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn kallas "förorenaren betalar" (på engelska PPP - Polluter Pays Principle) och används inom hela EU. Syftet med principen är att den som har en verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa ska betala för den tillsyn som behövs i verksamheten, och att kostnaden för tillsynen inte ska tas från skattekollektivet.

Syftet är också att avgifterna ska bli så rättvist fördelade som möjligt, att verksamheter med lägre risk och mindre omfattning ska betala mindre i avgift än större verksamheter med större miljö- och hälsoskyddspåverkan.