Sälja tobaksvaror

Du måste söka ett försäljningstillstånd för tobak för att få sälja tobaksvaror i butik. Försäljningstillståndet söker du hos tillståndsenheten på Miljö- och byggavdelningen.

Innan du söker tillstånd

Försäljningstillstånd krävs både för detaljhandel och partihandel. Du måste också ha ett egenkontrollprogram för att få sälja tobaksvaror.

Tillståndet kan gälla tills vidare eller enbart för en viss period.

För mer information om reglerna kring tobaksförsäljning, se Lagen om tobak och liknande produkter. Länk till annan webbplats.

Så mycket kostar det

När du ansöker om försäljningstillstånd betalar du en prövningsavgift. Denna avgift tas ut oavsett om tillståndet beviljas eller inte. För stadigvarande försäljningstillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift.Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Aktuella taxor hittar du via denna länk.

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Hand­lägg­nings­tiden är cirka 6 veckor.

Skicka in din ansökan

E-tjänst: Ansökan om tobakstillstånd

Detta händer sen

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit i din ansökan. Antingen är ärendet komplett och handläggning kan påbörjas eller så blir du uppmanad att inkomma med kompletteringar. När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Kommunen kommer att utreda den personliga och ekonomiska lämpligheten hos dig som sökande. För detta hämtas information från andra myndigheter, exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Egenkontroll

Du ska bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram tillsammans med din ansökan.Egenkontroll innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Exempel på egenkontrollprogram Länk till annan webbplats.

Information om 18-årsgräns

I butiken ska det finnas information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut till den som inte har fyllt 18 år. Dekaler beställer du här. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

När du fått ditt försäljningstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig.

Förändringar i verksamheten

Om du gör förändringar i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Vid förändring i ägarförhållandena i ditt bolag måste även detta anmälas. Detta ska ske utan dröjsmål.

Ändringar i ägarförhållanden kan vara exempelvis nya ordinarie ledamöter, nya bolagsmän, ny ägare av aktiepost över 25% eller liknande.

E-tjänst: Anmälan upphörande av tobakstillstånd
E-tjänst: Anmäla ändringar i ägarförhållanden eller övriga ändringar avseende tobakstillstånd