Information om äldreboende i Bergs kommun

Att behöva flytta från sitt hem till ett särskilt boende kan väcka många frågor hos såväl den som ska flytta som hos anhöriga. Vi har därför sammanställt svar på vanliga frågor vi får i form av Frågor och Svar.

Du som är äldre och vill bo kvar i din bostad men inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma kan få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera från några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen per dygn. Det finns även andra former av stöd att få i hemmet. Här kan du läsa mer om hemtjänst och stöd hemma i Bergs kommun. Länk till annan webbplats.

Du som är äldre och har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt kan inte alltid bo kvar i sitt eget hem. Särskilt boende (SÄBO) är en boendeform för dig. Här finns en trygg boendemiljö med omvårdnadspersonal tillgänglig på boendet dygnet runt. Här kan du läsa mer om boende för äldre i Bergs kommun. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om SÄBO

Är det sant att Bergs kommun har färre SÄBO-platser i förhållande till folkmängden än övriga kommuner i Jämtland?

Bergs kommun har många SÄBO-platser jämfört med övriga kommuner i Jämtland. Endast Strömsunds kommun har fler platser och de har inte full beläggning på sina boenden.

Kan man vara trygg som äldre i Bergs kommun?

Äldreomsorgen i Berg har goda resultat i nationella uppföljningar.

  • Antalet olika personer som besöker äldre i hemmet under en månad är betydligt lägre här än i större kommuner, vilket leder till bättre kontinuitet.
  • Vi har en kommunal hälso- och sjukvård som vid jämförelser är väldigt gedigen och kompetent.
  • Basen i våra verksamheter består av medarbetare med många års erfarenhet och kunskap om våra äldre.

Så ja, våra äldre kan känna sig trygga!

Finns inget annat sätt att bo än hemma med hemtjänst eller på SÄBO?

Det finns fler sätt att bo och få god äldreomsorg. SÄBO och stöd i hemmet har vi redan nämnt, här är några ytterligare.

Trygghetsboende är ett nytt begrepp som inte finns på andra ställen. Det är en lägenhet för äldre som vill ha det enklare; med närhet till social samvaro, trygghet och närhet till service. Det behövs inget biståndsbeslut för trygghetsboende.

Korttidsplats finns för den som tillfälligt i några veckor behöver extra äldreomsorg eller rehabilitering efter exempelvis behandling på sjukhuset eller att det plötsligt uppstått omfattande omvårdnadsbehov av annan anledning.

Växelvisboende är en form av avlastning för anhöriga som vårdar någon hemma. Då bor den äldre någon eller några veckor på ett boende, och i övrigt i det egna hemmet.

För några av våra boendeformer behövs beslut av en biståndshandläggare. Här finns mer information om hur du ansöker om stöd och omsorg i Bergs kommun. Länk till annan webbplats.

Varför vill vi ha SÄBO på flera olika orter?

En lite klurig fråga. Många mindre kommuner väljer idag av olika skäl att bygga nya stora boenden på centralorten. Bergs kommun är en stor kommun till ytan med många mindre samhällen, inte alltid så mycket mindre än vår centralort Svenstavik. Efterfrågan på boendeplats är störst i Svenstavik men självfallet vill också många bo kvar på hemorten. Utifrån det försöker vi kunna erbjuda så många som möjligt alternativet att bo kvar på hemorten.

Vem blir beviljad plats på SÄBO?

Den som har omfattande omvårdnadsbehov sett över hela dygnet eller den som har ett stort medicinskt behov som kräver kontinuerlig närhet till personal. Här finns mer information om hur du ansöker om stöd och omsorg i Bergs kommun. Länk till annan webbplats.

Hur går det till att få en plats på ett särskilt boende för äldre?

Den äldre får efter beslut av biståndshandläggare erbjudande om en plats och kan då acceptera den platsen eller vänta i hemmet på önskad plats. Det är också möjligt att flytta till det boende där den äldre fått plats och sedan ställa sig i kö för ett annat boende. De flesta väljer i en sådan situation att bo kvar då man blivit trygg och skapat relationer på boendet.

Hyreskontrakt sköts av Bergs hyreshus och boendefördelare hjälper till att bevaka önskemål.

Vad gör vi om fler äldre har behov av SÄBO-platser?

Allt pekar på ett stort behov av andra alternativa boendeformer och det möjliggör vi nu via Trygghetsboenden. Vi har även möjlighet att öppna upp ytterligare platser med kort varsel om behov uppstår.

Hur länge i snitt bor man på SÄBO?

2018 var den genomsnittliga tiden som den äldre bodde på det särskilda boendet 589 dagar. Tiden har sedan dess sjunkit och under 2022 var den genomsnittliga tiden för den äldre boende på SÄBO 86 dagar. Majoriteten av dem som beviljas SÄBO-plats bor där mindre än 90 dygn.

Anledningen till att boendetiderna minskat så mycket är främst att det nu finns flera andra boendeformer, samt att vård och omsorg i det egna hemmet kan erbjudas i mycket större utsträckning. Många äldre upplever en trygghet i att få bo kvar i det egna hemmet, och kan vi stötta i att göra det så är det ofta ett bra alternativ.

Vad gäller runt tomhyrorna som det pratats om?

Med tomhyra menas avgiften för en lägenhet på främst särskilt boende som inte är uthyrd. Hyresavgiften betalas då till fastighetsbolaget av äldreomsorgen. För helår 2022 uppgick den summan till 946 500 kr. Förutom hyresavgiften tillkommer kostnader för gemensamhets- och allmänutrymmen.

Kan äldre fortfarande bo på Fjällglimten när det blir trygghetsboende?

Ja, äldre kommer fortsatt kunna bo på Fjällglimtens Trygghetsboende och det kommer inte att krävas ett biståndsbeslut. Lägenheterna kommer att hyras ut till personer som är 65 år eller äldre. Den som vill söka bostad där vänder sig till Bergfast. Hyreskö kan förekomma och då hanterar Bergfast den.

Medarbetarnas delaktighet i flytten på Fjällglimten?

Innan flyttarna påbörjades hade medarbetarna möte med enhetschef och politiker. Därefter gjordes en handlingsplan kring varje boendes flytt.

Medarbetare, enhetschef och politiker har under hela processen haft regelbundna träffar för att tillsammans genomföra flyttarna på bästa sätt.

Medarbetarnas delaktighet kring flytten har till största delen handlat om att skapa trygghet. De har stöttat vårdtagarna och varit behjälpliga så flyttarna genomförts så smidigt och bra som möjligt. Våra medarbetare har varit mycket professionella och utfört ett fantastiskt fint och omsorgsfullt arbete under denna process.

Har medarbetare, boende och de anhöriga fått information?

Medarbetarna informerades samma dag som beslutet om neddragningen av SÄBO-platser på Fjällglimten togs. Därefter informerades anhöriga och vårdtagare.

Kommer mamma få bo där hon/vi vill?

Vi försöker alltid tillgodose de önskemål som finns. Om det när mamma behöver plats inte finns någon ledig på det boende hon och ni helst vill ha så blir hon erbjuden plats på ett annat boende. Hon blir inte utan vård och omsorg! Hon kan sedan ställa sig i kö för byte till det boende ni önskar om ni inte är nöjda.