Värdighetsgarantier i Bergs kommun

All personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

Lokala värdighetsgarantier i Bergs kommun

Verksamhetsnämnden har beslutat att införa lokala värdegarantier inom vård- och omsorg. Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. Värdighetsgarantierna gäller för hela äldreomsorgen, både i kommunens egen verksamhet och externa utförare. Garantierna grundas på den nationella värdegrunden. Vid framtagandet av de lokala värdighetsgarantierna har förslag och synpunkter från enskilda, anhöriga, personal och allmänhet inhämtats. Arbetet har lett fram till att dessa värdighetsgarantier har antagits:

  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende får en fast omsorgskontakt.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende har en aktuell genomförandeplan.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insatsen hjälp i hemmet eller särskilt boende får ha någon hos sig vid livets slut.

Läs mer om värdighetsgarantier inom Bergs kommuns äldreomsorg. Pdf, 351.6 kB.