Familj, barn och ungdom

 • Stöd i ditt föräldraskap

  Bergs kommun kan erbjuda stöd i ditt föräldraskap i form av utbildningar, samtal och rådgivning genom våra olika verksamheter.

 • Stöd till barn och ungdomar

  Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. För många är det viktigt att få prata enskilt med en vuxen.

 • Kontakta Familjens hus

  Här kan du kontakta Familjens hus direkt via vårt kontaktformulär nedan, om du har frågor om till exempel vilket stöd vi kan erbjuda dig.

 • Misstanke om barn som far illa

  Misstänker du att ett barn far illa? Kontakta socialtjänsten för att diskutera din oro.

 • Barn som upplevt våld

  Barn som har varit vittne till våld kan få stöd av kommunen genom krissamtal i form av så kallade Trappan-samtal.

 • Adoption

  Kriterier för adoption är att den som vill adoptera måste ha fyllt 25 år. Gifta par, registrerade partners eller ensamstående kan adoptera. Den ene maken/registrerade partnern kan adoptera den andres makens/partnerns barn. För att få adoptera krävs tillstånd från domstol.

 • Vårdkostnader

  Enligt huvudregeln är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte förenade med kostnader för den enskilde hjälpbehövande. Undantag från detta är att Bergs kommun har rätt att begära ersättning från föräldrar om de har ett barn placerat i familjehem eller institution. Lika gäller en vuxen med missbruksproblematik som befinner sig på behandlingshem, institution eller i familjehem.

 • Mini-Maria - stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar

  Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar.