Stöd i ditt föräldraskap

Bergs kommun kan erbjuda stöd i ditt föräldraskap i form av utbildningar, samtal och rådgivning genom våra olika verksamheter.

Familjecentralen

Familjecentralen är en öppen och kostnadsfri mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn under sex år. Där kan ni som småbarnsfamiljer få professionellt stöd i frågor som rör ert barn, föräldraskap och familj.

Familjecentralen bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Här har du möjlighet att träffa utbildad personal från mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst.

Öppettider Familjecentralen

Familjecentralen är öppen varje onsdag mellan 09.30-13.00. Vi håller till i Svenstakyrkans lokaler i Svenstavik. Fika finns att köpa, och tillgång till micro och kök finns för att värma mat om ni har med egen.

Öppen verksamhet

Familjcentralen har också en Facebooksida med information om sin verksamhet och sina aktiviteter under "Familjens Hus i Bergs kommun".

Familjerådgivning

Alla kan få problem i sina nära relationer. På familjerådgivningen kan ni få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivningen är en länsgemensam organisation med lokal filial i Hackås.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna: par, syskon, föräldrar och enskilda som vill förbättra sina nära relationer. Vi erbjuder olika samtalsformer för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Vanliga besöksorsaker kan vara att:

  • Ni vill förändra ert sätt att tala med varandra och hur ni löser gemensamma problem
  • Ni vill hitta bra former för en bonusfamiljssituation
  • Omställningen från par till familj ställer nya krav som behöver hanteras
  • Sex- och samliv inte fungerar som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • En av er har träffat en annan
  • Någon av er har svårt att komma vidare efter en separation
  • Ni vill skapa andra sätt att lösa konflikter på

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Former för samtal och kostnad

Vi erbjuder ett till två inledande samtal och bestämmer sedan tillsammans med er upplägg och fokus i en fortsatt kontakt.

Ett alternativ är ett engångssamtal, som kan bokas med kort varsel. Målet är då att kunna erbjuda en tid inom en vecka.

Samtalsavgiften är 200 kronor per samtal. Uteblivet besök debiteras.

Familjerådgivningens mottagning i Hackås

I Bergs kommun har familjerådgivningen sin filial i Hackås, i sockenstugan vid kyrkan. Vi har öppet onsdagar ojämna veckor för dig som bor i Bergs kommun, men det går naturligtvis också bra att besöka oss på huvudmottagningen i Östersund.

Ring 063-15 02 50 eller skicka e-post till famjamtland@ostersund.se för mer information eller för att boka en tid.

Om familjerådgivarna

Familjerådgivarna är socionomer med lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning i KBT, psykodynamisk- och familjeterapi.

Flera familjerådgivare har vidareutbildning i sexologi, andrologi och parsexualiet, samt olika parterapeutiska metodinriktningar såsom EFT (Emotionellt inriktad parterapi) samt IBCT (Integrative Behavorial Couples Therapy).

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner. Huvudmottagning finns i Östersund. Mottagningar finns också flera dagar per månad i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Mörsil, Strömsund, Sveg/Hede.

Läs mer om familjerådgivningen i Jämtland på Östersunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Familjerätt

Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Verksamheten omfattar bland annat fastställande av faderskap eller föräldraskap, samarbetssamtal samt upprättande av avtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar om barns vårdnad, boende och umgänge. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom hos Tingsrätten. Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där samarbetssamtal inte har lett till en överenskommelse.

Då föräldrar inte själva kan komma överens gällande vårdnad, boende och umgänge eller träffas tillsammans hos socialtjänsten för att diskutera dessa hänvisas de att kontakta ett ombud.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

Socialtjänsten får via Skatteverket besked när ett barn har fötts om modern är ogift och bor i Bergs kommun. Ett brev skickas sedan till modern med uppmaning att beställa tid för bekräftelsen. Vid det personliga besöket på socialtjänsten undertecknas utredningsprotokoll och bekräftelse skriftligt. Bekräftelsen bevittnas och godkänns. Samtidigt kan föräldrarna anmäla om de önskar att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Finns tveksamheter om vem fadern är kan munskrap begäras, vilket då bekostas av socialtjänsten.

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Digitala föräldraskapsbekräftelser

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket Länk till annan webbplats.. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Skatteverkets e-tjänst Bekräfta att du blivit förälder Länk till annan webbplats.
Läs mer om de nya reglerna hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Föräldrautbildningar

Bergs kommun erbjuder varje höst och vår ett antal föräldrautbildningar. Välkommen att anmäla ditt intresse till höstens föräldrautbildningar!

ABC för dig med barn i åldern 3-12 år

Under hösten bjuder vi in till den populära föräldrastödsprogrammet ABC (Alla barn i centrum) för dig med barn i åldern 3-12 år. Vill du utvecklas i ditt föräldraskap, förebygga konflikter, skapa en bra relation till dina barn och främja ditt barns självkänsla? Då passar ABC dig!

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt, stärka relationerna mellan barn och vuxna samt hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer.