Vårdkostnader

Enligt huvudregeln är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte förenade med kostnader för den enskilde hjälpbehövande. Undantag från detta är att Bergs kommun har rätt att begära ersättning från föräldrar om de har ett barn placerat i familjehem eller institution. Lika gäller en vuxen med missbruksproblematik som befinner sig på behandlingshem, institution eller i familjehem.

Om ett barn placeras utanför det egna hemmet har kommunen möjlighet att begära en avgift från föräldrarna för att bidra till de kostnader som en placering av barnet innebär. För att kunna göra en beräkning på den avgift som ska betalas får föräldrarna inkomma med inkomstuppgifter genom att skicka kopia på senaste deklarationen.

"Föräldrar är enligt 8 kap. 1 § 2 st socialtjänstlagen, 20 kap. LSS samt 6 kap. 2 och 3 §§ socialförordningen skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnad för vård av ett barn, som genom socialnämndens försorg placerats utom det egna hemmet."

När det gäller en vuxen som placeras på behandlingshem, institution eller familjehem görs en bedömning av den hjälpsökandes ekonomi för att avgöra om utrymme till att betala vårdkostnad finns. Som mest handlar det om att betala en kostnad av 80 kr/ dygn. Men den bedömning som görs är individuell och baseras på den enskildes egna möjligheter att ekonomiskt bidra till vårdkostnaden.

Utöver detta tar Individ- och familjeomsorgen inga andra avgifter eller kostnader för den hjälpsökande.