LSS, lagen om stöd och service

Personer med omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service i vardagen. Insatserna in ramen för LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats., bygger på frivillighet och måste sökas.

Syftet med lagen är att ge personer med funktionsnedsättning rätt till delaktighet och jämlikhet i vardagen, det vill säga möjlighet att leva som andra.

Lagen är en rättighetslagstiftning, som ger de personer som omfattas av lagen rätt till tio insatser som är beskrivna i lagen. Rätten gäller under förutsättning att det finns ett behov av insatserna och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att ha rätt till LSS måste man höra till en av de tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada
    i vuxen ålder.
  3. Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personen ska dessutom ha ett omfattande behov av stöd.

Hör du till någon av dessa personkretsar kan du söka rådgivning och personligt stöd, personlig assistens och ledsagarservice hos kommunen.

Rådgivning och personligt stöd

LSS ger rätt till stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

Insatserna kan vara av rådgivande och allmänt stödjande art och ges av bland annat kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut, som kan behövas för att erbjudas ett fullgott stöd. Råd och stöd är ett komplement till exempelvis habilitering, rehabilitering eller socialtjänst.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som ansöker om rådgivning och personligt stöd hos kommunens LSS-handläggare. Landstinget ansvarar för insatserna inom rådgivning och personligt stöd.

Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att du ska behålla din självständighet samt få en god livskvalitet. Tillsammans skapar du och dina assistenter ett bra samspel och samarbete som präglas av respekt och hänsyn till varandra.

Personlig assistans kan man få om man är funktionshindrad samt har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS samt vara under 65 år vid ansökningstillfället.

För att beviljas insatsen personlig assistans ska du ha ett omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Till de grundläggande behoven räknas personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att meddela sig med andra samt annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret.

För att har rätt till ekonomiskt stöd från försäkringskassan enligt 51 kap, socialförsäkringsbalken, måste grundläggande behov överstiga 20 timmar.

Val av assistanssamordnare

Den som har ett beslut om beviljad personlig assistans kan själv välja om det är kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ som ska utföra assistansen Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om personlig assistens hos kommunens LSS-handläggare.

Ledsagarservice

Avsikten med ledsagarservice är att bryta en isolering. Du kan få hjälp med att komma ut bland andra människor, besök hos vänner, deltagande i kulturlivet, vara med i någon förening, eller någon annan fritidsverksamhet.

Ledsagarservice är kostnadsfri

Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina egna omkostnader i samband med dina aktiviteter. Insatsen bör vara personlig och anpassas efter de individuella behoven.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om ledsagarservice hos kommunens LSS-handläggare.

Personer som tillhör någon av LSS tre personkretsar men inte har personlig assistans kan ansöka om ledsagarservice.

Arbeta som ledsagare

För dig som är intresserad av att arbeta som ledsagare utgår timlön och ersättning för aktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som man kan göra trevliga saker med, prata med och känna stöd ifrån. Vad man gör tillsammans utgår från personens egna önskemål och intressen. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, det kan till exempel vara att gå ut på en promenad eller fika tillsammans. Allt utifrån intresse.

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering, genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska. Att vara kontaktperson är att vara en god vän och en länk ut i samhället, att hjälpa till att bryta social isolering. En kontaktperson ger ett icke professionellt stöd av en människa med engagemang och intresse för andra människor.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om kontaktperson hos kommunens LSS-handläggare.

Att vara kontaktperson

Det utgår ersättning för uppdraget som kontaktperson, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Arvodets storlek bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas. Likaså utgår omkostnadsersättning som är tänkt att täcka kontaktpersonens utlägg vid aktiviteter.

Om uppdraget som kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice menas oftast att en person kommer och löser av anhöriga eller andra närstående för att sköta omvårdnaden i det egna hemmet.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av, fara bort eller göra saker med syskonen. Avlösarservice bör kunna erbjudas såväl som en regelbunden insats som hjälp vid akuta behov.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om avlösarservice i hemmet hos kommunens LSS-handläggare.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att personen med funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbete och få utrymme till avkoppling.

Korttidsvistelse kan ske i korttidshem eller hos en familj. Sommarläger och kortkurser kan också vara en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Ett korttidshem kan fylla många olika funktioner. För de som är yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. För de lite äldre ungdomarna kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån och klara sig utan mamma och pappa.
Korttidsverksamhet utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar under kortare eller längre tid under vardagar, helger samt skollov vistas på ett korttidshem. Korttidsvistelse kan ges som en regelbunden insats, eller som en lösning vid akuta situationer, enl LSS- beslut av handläggare.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om korttidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Insatsen innebär "förlängd fritids" i anslutning till skoldagen samt under lov. I Bergs kommun ges insatsen via individuellt anpassande lösningar.

De elever som går skola i Östersund har möjlighet att få sitt behov tillgodosett på "fritids i Östersund"

Ansökan

Det är din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare.

Gruppbostad

En gruppbostad, även kallat gruppboende, är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Alla boende har sina kontaktmän bland personalen som hjälper dem bland annat med ekonomi och inköp.

Våra gruppbostäder

Vi har tre gruppbostäder som alla ligger i Svenstavik: Centrumvägens gruppbostad, Ringvägens gruppbostad och Skogsvägens gruppbostad.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om gruppbostad hos kommunens LSS-handläggare.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2. De som deltar i daglig verksamhet är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och deltar inte i utbildning.

Vår dagliga verksamheten har som mål att ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Varje person skall ha en individuell genomförandeplan.

Den dagliga verksamheten utgörs av ett antal arbetsplatser där funktionshindrade har möjlighet att vara på dagarna för att utvecklas och hjälpa till med meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsplatserna vi erbjuder idag är: Mediacenter, Ridhuset, Kommuncafé, Nytt & Nött och Dollarstoregruppen. Vi har även en utegrupp, som hjälper Servicegruppen med diverse sysslor. Samarbete med näringslivet förekommer också.

Ansökan

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som kan ansöka om daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare.

Assistansersättning

Assistansersättningen regleras i Socialförsäkringsbalken Länk till annan webbplats..