LSS, lagen om stöd och service

Med hjälp av LSS, Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, kan personer med omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen. LSS insatserna bygger på frivillighet och måste sökas.

Syftet med lagen är att ge personer med funktionsnedsättning rätt till delaktighet och jämlikhet i vardagen dvs möjlighet att leva som andra.

Lagen är en rättighetslagstiftning, som ger de personer som omfattas av lagen rätt till tio i lagen beskrivna insatser — under förutsättning att behov av insatserna finns och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att ha rätt till LSS måste man höra till en av de tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  3. Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personen ska dessutom ha ett omfattande behov av stöd.

Om du hör till någon av dessa personkretsar kan du söka följande insatser av kommunen:

Rådgivning och personligt stöd

Lagen om stöd och service, LSS ger rätt till stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

Insatserna kan vara av rådgivande och allmänt stödjande art och ges av bl.a. kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut, som kan behövas för att erbjudas ett fullgott stöd. Råd och stöd är ett komplement till och inte en ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering eller socialtjänst.

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar landstinget för.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att du ska behålla din självständighet samt få en god livskvalitet. Tillsammans skapar du och dina assistenter ett bra samspel/samarbete som präglas av respekt och hänsyn till varandra.

Personlig assistans kan man få om man är funktionshindrad samt har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt vara under 65 år vid ansökningstillfället.
För att beviljas insatsen personlig assistans ska den enskilde ha ett omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Grundläggande behov: Personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att meddela sig med andra och annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret.

För att har rätt till ekonomiskt stöd från försäkringskassan enligt 51 kap, socialförsäkringsbalken, måste grundläggande behov överstiga 20 timmar.

Val av assistanssamordnare

Den som har ett beslut om beviljad personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, privat företag eller kooperativ. Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Ledsagarservice

Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde ska få hjälp att komma ut bland andra människor, besök hos vänner, deltagande i kulturlivet, vara med i någon förening, eller någon annan fritidsverksamhet. Att bryta isolering.

Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter. Insatsen bör vara personlig och anpassas efter de individuella behoven Personer som tillhör någon av LSS lagens personkretsar men inte har personlig assistans kan ansöka om ledsagarservice.

För dig som är intresserad av att arbeta som ledsagare utgår timlön och ersättning för aktiviteter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som man kan göra trevliga saker med, prata med och känna stöd ifrån. Vad man gör tillsammans utgår från personens egna önskemål och intressen. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, det kan till exempel vara att gå ut på en promenad eller fika tillsammans. Allt utifrån intresse.

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering, genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.
Biträde av en kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska. Att vara kontaktperson är att vara en god vän och en länk ut i samhället, att hjälpa till att bryta social isolering.

För dig som är intresserad av att arbeta som kontaktperson går ersättning för uppdraget ut enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer.
För uppdraget utgår arvode som bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas. Likaså utgår omkostnadsersättning som är tänkt att täcka kontaktpersonens utlägg vid aktiviteter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson?

Läs mer om uppdraget som kontaktperson.

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet. En person kommer och övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Föräldrar till funktionshindrade barn kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av, fara bort eller göra saker med syskon till den funktionshindrade. Avlösarservice bör kunna erbjudas såväl som en regelbunden insats som hjälp vid akuta behov.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den funktionshindrade ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbete och få utrymme till avkoppling.

Korttidsvistelse anordnas i korttidshem eller hos en familj. Sommarläger och kortkurser kan också vara en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Ett korttidshem kan fylla många olika funktioner. För de som är yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. För de lite äldre ungdomarna kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån och klara sig utan mamma och pappa.
Korttidsverksamhet utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar under kortare eller längre tid, vardagar eller helg/skollov, vistas på ett korttidshem. Korttidsvistelse kan ges som en regelbunden insats, eller som en lösning vid akuta situationer, enl LSS- beslut av handläggare.
I kommunen finns Galhammaruddens korttidshem som ligger i Svenstavik.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Insatsen innebär "förlängd fritids" i anslutning till skoldagen samt under lov. I Bergs kommun ges insatsen via individuellt anpassande lösningar.

De elever som går skola i Östersund har möjlighet att få sitt behov tillgodosett på "fritids i Östersund"

Gruppbostad

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns tre gruppbostäder samtliga i kommunens centralort, Svenstavik.

Alla boende har sina kontaktmän bland personalen som hjälper dem bl.a. med ekonomi och inköp.

Kommunen har tre gruppbostäder / boende med särskild service för vuxna: Centrumvägens gruppbostad, Ringvägens gruppbostad och Skogsvägens gruppbostad.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2. Man är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Daglig verksamhet i Bergs kommun har som mål att ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Varje person skall ha en individuell genomförandeplan.

Den dagliga verksamheten utgörs av ett antal arbetsplatser där funktionshindrade har möjlighet att vara på dagarna för att utvecklas och hjälpa till med meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsplatserna vi erbjuder idag är: Mediacenter, Ridhuset, Kommuncafé, Nytt & Nött och Dollarstoregruppen. Vi har även en ute grupp där vi är Servicegruppen behjälpliga med diverse sysslor. Samarbete med näringslivet förekommer också.
Om du vill veta mer om de olika arbetsplatserna klicka på länken Daglig verksamhet längst ned på sidan.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Ansök om stöd enligt LSS

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare (biståndshandläggare), se länk längst ned på sidan. Läs mer om att ansöka om stöd enligt LSS eller SoL.

Assistansersättning

Från och med 1 januari 2011 regleras assistansersättning i Socialförsäkringsbalken vilket innebär att lagen om assistansersättning (1993:389), LASS har förts över till den nya Socialförsäkringsbalken.