Taksah jih åasah, taxor och avgifter

Tjïelte aktem åasam olkese vaeltien don dåarjegasse jih viehkiem mij datne tjïelteste åadtjoeh.

Man stoerre åasa lea sjädta gumhtie dov baalhka, årromemaaksoem lea jih magkerh viehkieh datne åadtjoeh. Baalhka lea ovmessie daejstie: maaksoeh/pensjovne, årromelissieh, reentebaalhkah jih juekemem vierhtiepaehperijstie.

Naemhtie lea, ahte dïhte mij onne baalhkam åtna unnebe åasam maaksa jih dïhte mij stuerebe baalhkam åtna, jienebh aaj maaksa. Ij gie maaksa jienebh jallh åasarehpiem(maaksetaksam), guktie tjïelte dïedteme. Hokseåasam sjïere årromesijjesne sjädta goh maaksetaksesne jih fïerhten jaepien deadta guktie åasabasbeloppen lihke lea. 2023 lij dïhte 52 500 kråvnoeh.

Taaksah jih åasah 2023 jaepesne

Taaksah jih åasah 2023 jaepesne.

Mij åasa

Maaksoe

Daltese 1 0-9 täjmoeh/asken

466 kr/asken

Daltese 2 10-24 täjmoeh/asken

1400 kr/asken

Daltese 3 25 täjmoeh jih jienebe

2359 kr/asken

Åenehkstijjesåjhtoe. Jïjnjemes maaksoem fïerhtene askesne goh jïjnjemesåasam(maksetaaksam) daltese 3 jih beapmoedongkeme 1.

195 kr/dygnem

Beapmoedongkeme 1 SABO, gaajhkh maalestahkh jih svarkeldahk

3726 kr/asken

Beapmojoekedimmieåasam abpe

415 kr/asken

Beapmoejoekedimmie eåasam bielie

208 kr/asken

Jearsoesvoetelarme

349 kr/asken

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1522 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

761 kr

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

3044 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1522 kr

Aeredsbeapmoeh

33 kr

Gaskebiejjiebeapmoeh

55 kr

Aeredsbiejjiebeapmoeh

55 kr

Prïhtjege laejpine

27 kr

Åasa meatanarrije goh paarreårrometjirkemem

Lea meatanarriejasse mij ij leah viehkiem laeviehtamme guktie 4 kap 1 SoL tjåådtje.

Åasam lea goh hokseåasam daltese 1 bene ij jïjnjemesåaseste (maksetaakseste) tjeekehde.

Åasesne leah viehkiem bïsseminie, sjeakominie jih larmine.

Åasa guktie paarreårrometjirkemisnie lea

Åasa guktie paarreårrometjirkemisnie lea

Mij åasa

Maaksoe

Åasa meatanarrijasse

382 kr/asken