Elda rätt

Vad behöver du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? Här kan du läsa om eldning inomhus och uthus samt vad du kan behöva tänka på.

Vare sig du ska elda inomhus eller utomhus är det viktigt att du följer vissa regler samt att du tänker på vad du eldar. Du får till exempel inte lov att elda vad som helst hemma på tomten och inte hur mycket som helst. Läs mer om vad som gäller och vad du kan behöva tänka på nedan under respektive rubrik.

Elda utomhus

Att tända en brasa utomhus kan vara mysigt, och att elda upp lite ris på tomten kan vara lämpligt, men det är inte allt som är tillåtet.

Information om eldning av trädgårdsavfall

Det har kommit nya bestämmelser kring avfall som innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Det är kommunen som kontrollerar förbudet och det är också kommunen som avgör om det finns anledning att göra undantag från förbudet. Undantag kan göras till exempel om det är långt till närmsta återvinningscentral.

Bergs kommun är en stor glesbygdskommun där det för många människor är långt till närmsta återvinningscentral. Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att privatpersoner får fortsätta elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall om det inte kan utnyttjas för kompostering. Eldning är endast tillåtet om det kan ske så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Genom att sortera ut bioavfall från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis kompostering kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan tas till vara och användas som drivmedel.

Gällande kommunala föreskrifter

Redan nu gäller att torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Avfallsföreskrifter Bergs kommun 2024.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Majbrasa inom detaljplanelagt område

Om du vill anordna en offentlig majbrasa måste dels polisen ge tillstånd om du ska vara på en offentlig plats inom detaljplanelagt område, men i och med de nya bestämmelserna behöver du även ansöka om dispens för att elda. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Eftersom det är kort om tid fram till valborgsmässoafton behöver du inte söka dispens förrän år 2025.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Majbrasa utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område behövs ingen dispens från kommunen.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är till exempel inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar eller sly klassas som trädgårdsavfall.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Polismyndigheten

Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Elda skräp på tomten

Annat avfall än så kallat trädgårdsavfall får absolut inte eldas upp, utan det ska hanteras enligt gällande föreskrifter för avfallshantering.

Hur avfall (skräp) ska hanteras (Vatten- och miljöresurs) Länk till annan webbplats.

Regler vid eldning utomhus

I normalfallet ska du anmäla till räddningstjänsten om du ska elda utomhus, men under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning ska därför inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm.

Tänk dock på att du aldrig får elda om det råder eldningsförbud, och du måste alltid följa vissa regler för eldning.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Läs mer om naturvårds- och hyggesbränning (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Läs om Valborg (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Nationalpark och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Elda inomhus

Elda endast med det som eldstaden är avsedd för och inget annat. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Elda i en eldstad som du vet är säker. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här.

Om du installerar en ny eldstad (kamin, insats, etc) eller gör en väsentlig ändring av eldstad/rökkanal måste du först göra en anmälan till Miljö- och bygg samt invänta startbesked. Läs mer om Anmälningspliktiga åtgärder.