Medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild baserad på underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som finns hos polisen och kommunen samt brottsstatistik.

Utifrån de lokala kartläggningarna och den lokala problembilden prioriteras fokusområden långsiktig samverkan och utifrån dem skapas också medborgarlöften.