Krisberedskapssystemets grunder

Syftet med den svenska krisberedskapen är bland annat att värna befolkningens liv och hälsa och samhällets förmåga att fungera. Beredskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet så långt det är möjligt förebygger olyckor och störningar samt hanterar dem effektivt när de ändå inträffar. Om man förstår de grundregler som styr svensk krisberedskap och hantering av extraordinära händelser får man också en bild av hur krishanteringssystemet fungerar.

En viktig del i svensk krishantering är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna;

  • Ansvarsprincipen – den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.
  • Likhetsprincipen – under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser.

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller kunna ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt. Genom att stärka ditt företags förmåga i vardagen, blir du en viktig del i landets krisberedskap!

På sidan ”Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig” finner du information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida. Informationen kan vara ett stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap samt hur just ditt företag kan bli mindre sårbart. Du finner även mer information här Minska företagets sårbarhet (msb.se) Länk till annan webbplats.

Du som livsmedelsföretagare har en viktig roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvaret. Att landets befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten är avgörande för att vårt samhälle ska kunna klara en större störning, i värsta fall ett krig. Genom att du och andra livsmedelsföretagare fortsätter producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel så värnas civilbefolkningen och samhällskritiska funktioner kan upprätthållas, vilket är två viktiga mål för vårt totalförsvar. Du som livsmedelsföretagare hittar information och stöd här Krisberedskap för företag - du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar kring innehållet?

Saknar du något? Eller bara har allmäna frågor om trygghet och säkerhet i Bergs kommun så går det bra att kontakta säkerhetsfunktionen på sakerhet@berg.se.