Informationssäkerhet

Bergs kommun hanterar stora mängder information och att informationen som vi hanterar i vår relation med kommuninvånare, företag, organisationer och även inom vår egen organisation, är korrekt utgör en grund för kommunens tillit och förtroende.

Information uttrycker kunskap och är en tillgång för både individer och organisationer. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta helt enkelt. För att skydda informationen krävs säkerhetsmedvetenhet hos alla för informationssäkerhet är de åtgärder vi vidtar för att se till att informationen är tillgänglig när den behövs, men vi ska även hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Att vår känsliga information går förlorad eller görs felaktig kan det få katastrofala följder.

Informationens säkerhet är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter inom Bergs kommun och att arbetet med det ger:

  • Ekonomi – kostsamma säkerhetsincidenter kan undvikas via ett väl anpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt skydd.
  • Förtroende – genom säkerhet i informationshanteringen kan omvärlden och invånarnas förtroende för kommunen bibehållas och öka.
  • Efterlevnad – kommunen säkerställer att legala krav efterlevs. Det kan gälla exempelvis skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
  • Styrning – kommunledningen får möjlighet att styra och följa upp informationssäkerheten så att man kan bevaka att skyddet är effektivt och ändamålsenligt.
  • Kommunikation – kommunen ansluter sig till ett vedertaget sätt att arbeta med informationssäkerhet och anammar en gemensam terminologi. Lättare samarbete med andra kommuner och myndigheter.
  • Ökad kunskap – genom att öka kunskapen hur vi hanterar vår information säkert, så sänker vi eventuella risker. Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar information i alla dess former och oavsett hur informationen lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, bilder och film och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.