Trygghetsskapande och brottsförebyggande

 • Brottsförebyggande arbete

  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa en tryggare och säkrare kommun.

 • BRÅ/Folkhälsoråd

  Brottsförebyggande/folkhälsorådet ska ha politiska representanter från kommunstyrelsen, oppositionen, miljö- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och socialnämnden och fastighets- och IT-nämnden, där varje nämnd utser en ordinarie ledamot och en ersättare.

 • Grannsamverkan

  Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området.

 • Hjärtstartare

  Hjärtstartare, även kallat defibrillator är en anordnings om används för att få hjärtat att slå igen för en person som drabbat av hjärtstillestånd. Här hittar du mer information om var dessa är placerade i kommunen.

 • Hot och våld

  Både du som är utsatt för våld och den som utsätter dig för våld behöver hjälp. Du behöver bli trygg och den som utsätter dig för våld behöver förändra sitt beteende. Har ni barn behöver barnen få en trygg uppväxtmiljö utan hot och våld.

 • Medborgarlöften

  Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

 • Våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

 • Våldsförebyggande arbete

  För att nå det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv behöver det våldsförebyggande arbetet prioriteras.

 • Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.