Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa en tryggare och säkrare kommun. Arbetet med att minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet sker i samverkan med bland annat Polisen och Region Jämtland-Härjedalen, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkan mellan Polisen och kommun

Samverkansöverenskommelser mellan Bergs kommun och Polisen ska ge struktur åt Polismyndighetens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver vilka prioriterade områden parterna ska arbeta med under den aktuella perioden och vilka funktioner som har ansvaret för genomförandet.

Vart fjärde år undertecknar Bergs kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse och vartannat år kommer parterna överens om medborgarlöften. Kommunen och Polisen kommer överens om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Genomförande – hur vi identifierar aktuella fokusområden

Samverkan ska bygga på fem steg:

  1. Kommunen och polisen samlar in fakta om det brottsliga läget och tryggheten i kommunen.
  2. En gemensam lägesbild upprättas.
  3. Medborgarlöften och åtgärdsplan upprättas.
  4. Operativt arbete genomförs.
  5. Resultaten följs upp årligen, utvärdering av brottsförebyggande insatser sker löpande samt vartannat år inför att nya löften skrivs.

Arbetet redovisas till polis- och kommunledning.