Våldsförebyggande arbete

För att nå det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv behöver det våldsförebyggande arbetet prioriteras.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar våld som ett omfattande folkhälsoproblem, och Sverige är inget undantag. Forskning och erfarenhet visar att våldets konsekvenser i form av mänskligt lidande och samhällskostnader är gigantiska. Både globalt och nationellt står män för merparten av det våld som utövas både mot män, kvinnor och icke-binära.

WHO lyfter fram strategier som syftar till att främja jämställdhet och förändra normer som stödjer våld som betydelsefullt för ett effektivt våldsförebyggande arbete. Att män står för merparten av våldet betyder inte att män av naturen är mer våldsamma eller att alla män utövar våld. Det innebär däremot att män har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer. Genom det våldsförebyggande arbetet ska kopplingen mellan män och våld brytas. Våld kan ibland framstå som oundvikligt, men cirkeln kan brytas. Våld kan förebyggas. Begränsande våldsamma normer kan förändras.

Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar våldsförebyggande på uppdrag av regeringen, för att motverka negativa normer som legitimerar våld, förebygga mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution samt ytterst förebygga brott och de konsekvenser som brott medför.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under ett flertal år arbetet med att främja ett ökat arbete med normkritik och våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv i länets skolor. De långsiktiga målen är att öka jämställdhet, minska sexuella trakasserier och våld men också att bidra till att fler unga kan välja att vara och bli vilka de vill, utan att styras av traditionella förväntningar utifrån kön.

Arbetet förväntas även bidra till ökad trygghet och god miljö för studier, och därmed bidra till färre avhopp och att den könssegregerade arbetsmarknaden bryts. Arbetet har sitt ursprung i att nå målområden i Jämställdhetsstrategi i Jämtlands län 2018–2022 som är ett uppdrag från regeringen.