Naturreservat

En person med ryggsäck går uppför en stig i en skog. Personen ser rakt in i kameran.

På Hoverberget finns mycket att utforska! Det är lätt att ta sig hit, det finns flera entréer med parkering och en raststuga.

Inom Bergs kommun finns ett flertal naturreservat och andra skyddade naturområden. Naturreservat bildas för att värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer och se till så att de inte förstörs av mänsklig påverkan.

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Miljöbalkens bestämmelser ger möjlighet att bilda skyddade naturområden i form av till exempel naturreservat. Skälen för att få bilda naturreservat är enligt Miljöbalken att man behöver:

  • Bevara biologisk mångfald
  • Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • Tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Naturreservat i Bergs kommun

I Bergs kommun finns 13 naturreservat. Nedan finns en lista över de naturreservat som finns i kommunen och en länk till vidare information på Länsstyrelsens webbplats om naturreservaten.

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Mer information om föreskrifter för naturreservaten inom Bergs kommun finns via respektive reservats länk ovan.

Den vita stjärnan visar vägen

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Illustrerade broschyrer finns ibland hos turistbyråer eller på länsstyrelsernas webbplatser.

Mer om naturreservat från Naturvårdsverket

Det finns närmare 5 000 naturreservat i Sverige. Naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur i Sverige. Regering och riksdag framhåller tydligt vikten av att skydda värdefull natur och här har naturreservaten en viktig funktion.

Cirka 75 procent av area­len utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjäll­björkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området.

Läs mer om naturreservat på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.