Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i respektive verksamhet. Kontakta Bergs kommun om du vill komma i kontakt med de olika nämnderna.

Personuppgiftsansvarig per nämnd

Nämnd

Adress

Kommunstyrelsen

Bergs kommun
Kommunstyrelsen
Box 73
845 21 Svenstavik

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Medborgarhuset

842 80 Sveg

Utbildningsnämnden

Bergs kommun
Utbildningsnämnden
Box 73
845 21 Svenstavik

Vård- och socialnämnden

Bergs kommun
Vård- och socialnämnden
Box 73
845 21 Svenstavik

Fastighetsnämnden

Bergs kommun
Fastighetsnämnden
Box 73
845 21 Svenstavik

Valnämnden

Bergs kommun
Valnämnden
Box 73
845 21 Svenstavik

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som t.ex. fastighetsbeteckning, adress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Behandlingar

Med behandling menas allt som görs med personuppgifterna. Exempelvis

 • Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring.
 • Framtagning, läsning, användning, överföring eller spridning.
 • Justering eller sammanförande.
 • Begränsning, radering eller förstöring.

När registreras mina personuppgifter?

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss, eller att ett avtalsförhållande föreligger. Om vi har begärt ett specifikt samtycke kan du alltid återta detta, kontakta i så fall Dataskyddsombudet i kommunen.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom, t ex.

 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • SCB

De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Rätt att begära registerutdrag och ändringar

Du har rätt att få veta hur dina personuppgifter används. Kontakta dataskyddsombudet för att få ditt registerutdrag. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden själv. Du har rätt att få svar inom en månad under normala omständigheter. Vi måste också rätta till felaktiga uppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Du kan vända dig till Dataskyddsombudet om du har frågor om kommunens arbete med dataskyddsförordningen.

Om något är fel

Ta kontakt med dataskyddsombudet och meddela vad du tycker är fel avseende dina uppgifter som vi har. Vi utreder det inträffade, och rättar till felen så att du förhoppingsvis känner dig nöjd.

Datainspektionen

Datainspektionen bestämmer om det blir tillsyn. Datainspektionen tar emot din eventuella anmälan men har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Om de beslutar om tillsyn eller inte beror bland annat på

 • om det är ett återkommande och systematiskt fel
 • om det är allvarliga brister
 • om det gäller ett enstaka fall eller ett generellt fel
 • om det gäller något som Datainspektionen redan har granskat

Om de inleder tillsyn, så gör de det inte som ombud för dig som har anmält. De kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.