Arbetsmarknadsinsatser

Alla frågor som rör arbetsmarknad är samlade i kommunens arbetsmarknadsenhet. Enhetens övergripande syfte är att bidra till ökad sysselsättning och minska antalet medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

Från arbetslöshet till studier, praktik eller arbete

Hit kan alla Bergsbor, oavsett ålder, vända sig för att få hjälp att hitta sin väg till försörjning eller nytt jobb. Enheten består av arbetsmarknadsstöd, arbetsträningsarena, STAR, arbetsmarknadskoordinator och KAA (Kommunens aktivitetsansvar).

Inom enheten finns ungdomsprojektet Husku som finansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Vi driver även secondhandbutiken Finemang som är belägen i Svenstaviks centrum. Arbetsmarknadsstöd fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun. Enheten erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun. Verksamheten erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Arbetsträning

Inom arbetsträningsarenan får du möjlighet till arbetsträning i syfte att komma närmare arbetsmarknaden eller påbörja studier. I de flesta fall så är deltagandet inom arbetsträning initierat av andra myndigheter i samverkan med den det berör. Att delta i arbetsträning kan också ske genom att deltagaren själv kontaktar oss på arbetsmarknadsenheten.

STAR - samordning av rehabiliteringsinsatser

STAR (Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) är en gemensam insats mellan Bergs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen som finansieras av Samordningsförbundet Jämtlands län. Insatsen ska leda till ett mer effektivt samverkansarbete för att stötta individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig del i STAR är att individen ska vara delaktig i hela processen och alltid stå i centrum.

Målgruppen är alla från 16 år och uppåt som har flera myndigheter/verksamheter kopplade till sig och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Individen som tar del av insatsen har alltid kontakt med en eller flera myndigheter/verksamheter. Det är en handläggare inom aktuell myndighet/verksamhet som tillsammans med individen gör bedömningen om STAR kan hjälpa individen att komma vidare på sin väg mot arbete, studier och egen försörjning. Individens egen aktiva medverkan i sin rehabilitering är jätteviktig!

Läs mer om STAR - Samordningförbundet Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Projekttid

Pågår till och med 31 oktober 2024 med förhoppning om implementering av samverkansmodellen.

Kontaktuppgifter

Catharina Sellén, Samordnare STAR Berg, telefonnr: 0687–161 72

Arbetsmarknadskoordinator

Genom arbetsmarknadskoordinatorn arbetar vi uppsökande gentemot både privata och offentliga arbetsgivare i syfte att hitta praktikplatser samt matcha arbetssökande till lämpliga arbetsplatser. I de fall du ar arbetsgivare och är i behov av personal så kan du vända dig till oss och få hjälp av koordinatorn.

Projekt Husku

Projekt Husku finansieras genom Europeiska Socialfonden, ESF, och vänder sig till ungdomar 16 – 24 år som varken arbetar eller studerar. Målet med projektet är att ungdomar ska fullgöra sina studier eller komma ut på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter

Marie Englund, telefonnr: 0687-161 87

Ungdomar under 20 år

Vi uppmärksammar och erbjuder stöd och insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning, som exempelvis arbete. Detta arbetar vi med året runt, utan uppehåll för skollov eller liknande.

Arbetet går under beteckningen det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), och i Bergs kommun ansvarar arbetsmarknadsenheten för detta.

Finemang - seconhandbutik

Finemang är en secondhandbutik som drivs av arbetsmarknadsenheten. Syftet med butiken är dels att arbeta med återvinning dels att erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser. Finemang ligger på torget i Svenstavik, Skansvägen 2.