Tillstånd, regler och tillsyn

 • Alkohol och serveringstillstånd

  Information om att söka tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd för alkohol, och om kommunens tillsyn över servering och försäljning av alkohol hittar du i vår tillståndsguide.

 • Avfall och återvinning

  Vatten och Miljöresurs ansvarar över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.

 • Cistern, oljetank

  En cistern är en behållare för bevarande och uppsamlande av vatten, olja, bensin eller andra vätskor. Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

 • Djurhållning och lantbruk

  Du som är lantbrukare eller har djur som inte är sällskapsdjur kan komma i kontakt med kommunen i flera olika ärenden. Här får du information om tillstånd, tillsyn och andra frågor som rör dig.

 • Hygienisk verksamhet, hygienlokal

  Om du ska starta eller ändra en verksamhet där du erbjuder fotvård, akupunkter, piercing, tatuering, eller ett solarium eller bassängbad så måste du anmäla det till kommunen.

 • Köldmedier

  Köldmedier är kemikalier som används för att driva stora temperaturförändringar. De används bland annat till kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem.

 • Livsmedel

  Information för dig som driver eller vill registrera en livsmedelsanläggning i form av kontroll, smittskydd, avgifter och regler.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet i form av användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som innebär annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 • Oljeavskiljare

  Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.

 • Receptfria läkemedel

  Vissa receptfria läkemedel får sedan 2009-11-01 säljas även utanför apotek, till exempel i butiker med livsmedelsutbud. Den som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket. Kommunen gör kontroller där receptfria läkemedel säljs.

 • Rökfria miljöer

  Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) förbjuder rökning i vissa lokaler och på vissa platser utomhus.

 • Skadedjur och ohyra

  Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar, enligt miljöbalken, för att utreda och åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

 • Skyltning

  Om du vill sätta upp eller byta en eller flera skyltar behöver du normalt först söka bygglov. Det gäller alla skyltar, oavsett om de är monterad på något eller är fristående.

 • Starta och driva förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

  Förskolors och skolors inomhusmiljö är viktig för att barnen ska må bra. Du som tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

 • Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

  Information om hur ditt bolag eller din förening söker försäljningstillstånd för tobaksvaror hittar du i vår tillståndsguide.

 • Ventilationskontroll

  Som fastighetsägare är du skyldig att genomföra regelbundna kontroller av ventilation i din fastighet, så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

 • Verksamhetskontroll och egenkontroll

  Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelning kontrollerar en rad olika typer av verksamheter utifrån bland annat de krav som ställs i miljöbalken och dess förordningar samt i livsmedelslagstiftningen.