Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan 2009-11-01 säljas även utanför apotek, till exempel i butiker med livsmedelsutbud. Den som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket. Kommunen gör kontroller där receptfria läkemedel säljs.

På denna sida kan du läsa mer om anmälan, kommunens tillsyn inom området och vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel.

Läkemedlen får inte säljas till personer under 18 år och försäljningsstället har också en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Anmäl till Läkemedelsverket innan du börjar sälja

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljningen ska starta. Anmälan kan göras på Läkemedelsverkets webbplats.

Besök Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska också lämna försäljningsuppgifter till Apotekens Service AB för att bolaget ska kunna föra statistik över detaljhandeln.

Den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska betala en årsavgift per försäljningsställe, till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln påbörjas.

Krav på egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

Läs mer om egenkontroll

Kommunens tillsyn, kontroll och avgifter

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel utanför apoteken följs på försäljningsställena. Det är dock Läkemedelsverket som är övergripande tillsynsmyndighet och som kan förelägga ett försäljningsställe att till exempel vidta åtgärder eller betala vite.

Kommunen gör regelbundna kontrollbesök i genomsnitt var 18:e månad på försäljningsställen som bedriver handel med recepfria läkemedel.

Kommunen tar ut en avgift för sin kontroll av handeln med vissa receptfria läkemedel.

Avgiften betalas av försäljningsstället i form av en timtaxebaserad årsavgift som i grunden omfattar 2 timmar kontrolltid årligen. Om det vid kommunens ordinarie tillsynsbesök visar sig behövas ytterligare tillsyn så tillkommer dock extra tillsynsavgift om 1000 kronor per timme.

Taxan för läkemedelstillsyn beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Läs mer om läkemedelstaxa i Bergs kommun

Läs mer om läkemedelstaxa i Härjedalens kommun Länk till annan webbplats.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel, godkända naturläkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel får säljas utan att försäljaren behöver anmäla detta till Läkemedelsverket. Dessa läkemedel omfattas inte av regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel och är därför inte heller med på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek.

Naturläkemedel som är växtbaserade genomgår för närvarande en process där de kommer att omklassas till antingen traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel. Om ett naturläkemedel omklassas till ett växtbaserat läkemedel gäller krav på anmälan till Läkemedelsverket för att få sälja detta.

För att få säljas på andra platser än apotek, måste ett växtbaserat läkemedel tas upp på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek, och kommer då också att omfattas av regelverket kring handel med vissa receptfria läkemedel.

Exponering och förvaring av läkemedel

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon obehörig (under 18 år) ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen, tar eller förstör läkemedlet eller tar bipacksedeln.

Läkemedel måste också förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Det ska vara tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Lättast visar du det genom skyltning.

Marknadsföring av läkemedel till allmänheten regleras i Läkemedelslagen samt i Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel.

På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om gällande regler och lagstiftning, samt skyltar att ladda ner och använda för exponering och förvaring.

Besök Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.