Hyra lokaler

Bergs kommun har ett antal lokaler som finns att hyra för aktiviteter och evenemang.

Allmänna bestämmelser

 • Minimiålder för att få boka lokal är 18 år. Om ansvarig ledare är under 18 år så ansvarar den som gjort bokningen för underårig ledare som för sig själv.
 • Utbildningsavdelningen disponerar uthyrningsbara lokaler kl. 8-16 vardagar.
 • Hyresgäst får ej upplåta hyrd lokal till annan användare.
 • Lokaler/anläggningar får endast användas angiven tid och för angivet ändamål.
 • Lokaler som hyrs ut är klassrum, matsalar, gymnastiksalar, sporthallar, simhallar, bastu och dusch.
 • Föreningar i Bergs kommun erhåller ett bidrag om 75% på ordinarie hyra. För att förening ska kunna tillgodoräkna sig bidrag från Bergs kommun ska gällande bidragsnormer uppfyllas. Bidraget dras av kostnaden vid fakturering.
 • Föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar ska vara medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).
 • Kommunen förbehåller sig rätten att disponera lokal för annat ändamål på tilldelade tider, varvid hyresgästen underrättas snarast.

Särskilda villkor

 • Bergs kommun hyr ej ut lokal för övernattning. Undantagsvis gymnastiksalar vid t.ex en större cup eller tävling.
 • Bergs kommun hyr ej ut lokaler som anges i punkten allmänna bestämmelser ovan för varaktig kommersiell verksamhet. Med varaktigt avses en vecka, två veckor under juni-augusti.
 • Hyrs lokal (t ex. slöjdsal, hemkunskapslokal eller liknande) för framställning av produkt för kommersiellt syfte gäller ej normal taxa utan överenskommes separat.
 • Vid uthyrning av lokalytor som innehåller maskiner med särskilda skyddsbestämmelser skall hyresgäst ha formell utbildning och kompetens för användande av maskinerna samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i lokalen.
 • För att hyra simhall krävs minst två deltagare samt att någon i sällskapet har intyg om livräddningskunskap, vilket ska bifogas vid bokning. Intyget ska ha utfärdats av Bergs kommun eller Svenska livräddningssällskapet
 • Uppsättning av reklam måste alltid skriftligen godkännas av Tillväxtavdelningen.
 • Vid arrangemang ska arrangören söka erforderliga tillstånd hos aktuella myndigheter för sitt arrangemang.

Bokningsförfarande

 • Bokning sker via av kommunen aviserat bokningssystem.
 • Säsongsbokningar ska ansökas via vår e-tjänst  senast 30 april för höstsäsongen (juli-december) och 31 oktober för vårsäsongen (januari-juni)
 • Bokningsbesked gällande säsongsbokningar skickas ut senast 31 maj, respektive 30 november
 • Efter att säsongsbokningar fördelats släpps resterande tider för direktbokning i systemet.
E-tjänst: Förfrågan för att boka eller hyra lokal

Nyckelhantering

 • Regler för eventuell nyckelhantering meddelas vid kvittering av nycklarna.
 • Taggarna är personliga och behålls av ledaren.
  (Tagg = elektronisk nyckelbricka)
 • Nycklar ska återlämnas senast 7 dagar efter avslutad bokning.
 • Ej återlämnade nycklar kommer att faktureras enligt gällande taxa.

Avbokningsregler

 • Alla lokaler bokas definitivt och avbokning av lokalen skall ske senast sju (7) dagar innan. Om så ej sker debiteras hyra enligt gällande taxa.
 • Om lokal inte kommer att nyttjas ska detta meddelas Bergs kommun omgående även om det är inom sju dagar för att lokalen ska kunna nyttjas av annan. Om lokalen hyrs ut till annan hyresgäst debiteras ingen hyra
 • Om Bergs kommun inte meddelas om att lokal inte kommer att nyttjas utgår sanktionsavgift enligt nedan.

Prioriteringsordning

Vid fördelning av hyrestider i idrottslokaler efter ordinarie skoltid uppstår ibland konflikter då inte alla kan få de tider de önskar.

Följande regler fungerar som övergripande riktlinjer för den prioritering som måste göras.

 • Föreningsverksamhet går före privat verksamhet.
 • Ungdomsverksamhet går före vuxenverksamhet.
  • Målsättningen är att erbjuda barn och ungdomar de mest attraktiva tiderna på eftermiddagen och tidig kväll. Vuxna erbjuds tiderna senare på kvällen.
 • Inomhussporterna går före utomhussporterna.
  • Som inomhussporter räknas badminton, basket, bordtennis, gymnastik, handboll, innebandy, volleyboll. Fotbollen räknas i första hand som utomhussport med viss inomhusverksamhet.
 • Matcher och arrangemang bryter ordinarie träningstider
  • Målsättningen är att i god tid inför kommande säsong schemalägga matcher och arrangemang på lediga tider. Vid ändringar och nytillkomna bokningar går dessa dock normalt före liggande träningsschema.
  • Stora evenemang, konserter, kulturarrangemang etc kan i vissa fall bryta gällande tränings- och matchschema.
 • Sträva efter mångfald.
  • Vid fördelning av halltider skall strävan vara att få in så många olika aktiviteter som möjligt. Det är värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter.
 • Fördelning mellan veckotider och helgtider.
  • Kvällstiderna under veckan är de mest efterfrågade träningstiderna. Vid fördelning av tider skall eftersträvas att varje förening skall erbjudas viss del av de önskade tiderna under veckan, resten förläggs till helgen.

Prioriteringsordning vid fördelning av tider:

 1. Kommunens beslut om allmänhetens tid i anläggningarna.
 2. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 3. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 4. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utomhus
 5. Ungdomsverksamhet som arrangeras av Bergs kommun.
 6. Övrig vuxenverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 7. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utomhus
 8. Motions-/ och rekreationsverksamhet
 9. Privatpersoner och företag

Ordningsregler

Om fastställda ordningsregler ej följs kan rätten att disponera lokalen upphöra.

 • Ansvarig ledare ska alltid finnas. Den ansvarige ledaren ska ha fyllt 16 år. Lokal/anläggning får ej beträdas innan ansvarig ledare har anlänt och ej före utsatt upplåtelsetid.
 • Lokal/anläggning skall vara tillgänglig för efterföljande bokning vid bokad tids slut.
 • Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 15 minuter före bokad träningstid och skall vara utrymt, grovstädat och avsynat senast 20 minuter efter boka träningstid.
 • Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap samt utrymningsvägar.
 • Ytterdörrar skall hållas stängda och låsta under hela hyrestiden. Dörrar får ställas upp i maximalt femton minuter inför träning och ansvarig ledare ansvarar då för att ingen obehörig kommer in under den tiden.
 • Hallar och övriga träningslokaler samt golv i duschrum får ej beträdas med ytterskor. Gymnastikskor med sulor som efterlämnar märken på golvet är inte tillåtna.
 • Allmänt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller. Den som använder kommunal lokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF:s dopingregler. Man får ej heller inneha, försälja eller förmedla dylika preparat. Djur får ej vistas i någon lokal. Ej heller får doftljus, rökelse och dylikt ej användas pga allergier.
 • Om någon skada uppstått på lokal eller utrustning ska detta snarast meddelas Tillväxtavdelningen på fritid@berg.se
 • All skadegörelse som förekommit i förhyrd lokal eller tillhörande ytor – under tilldelad tid – är den förhyrande organisationen, föreningen eller enskilde personen ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på både fasta som lösa inventarier.
 • Efter hyrestidens slut ska lokalen eller anläggningen återställas i ursprungligt skick. Lokalen/anläggningen ska vara grovstädad (d.v.s. upplockning av tomglas, papper, burkar, muggar etc.) och iordningställd då hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum och därtill hörande utrymmen grovstädas.
 • Ansvarig ledare skall se till att inga obehöriga finns kvar i lokalen efter avslutad verksamhet, att duschar och kranar är avstängda, att fönster och dörrar är låsta och att lyset är släckt.
 • Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och eventuella redskap i idrottslokal.
 • Bergs kommun ansvarar ej för kläder/personliga tillhörigheter som förvaras i omklädningsrum eller idrottslokaler.
 • Fotografering samt video- och filmupptagning får ej ske i omklädningsrum, bastu, simhall, dusch.
 • Parkeringsföreskrifter ska efterlevas.
 • För fotbollsspel inomhus får endast speciell inomhusfotboll användas.
 • Redskap skall hanteras varsamt och efter användandet återställas på respektive plats.
 • Idrottsredskap avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus utan särskilt medgivande från personal på anläggningen.
 • Det är förbjudet att gå med ytterskor innanför överstigningsbänk då sådan finns.
 • Det är förbjudet att i duschrum skölja träningskläder och skor.
 • Det är förbjudet att använda icke vattenlösligt harts, klister eller liknande medel.

Tävlingsverksamhet och arrangemang

 • I sporthallarna finns reserverade tider för matcher/arrangemang. Dessa tider skall i största utsträckning användas till matcher, tävlingar eller arrangemang. Matcher som inte kan spelas på dessa tider skall spelas på egen träningstid.
 • Slutspels-, kvalspel-, och cupmatcher i högre divisioner samt elittävlingar bryter annans träningstid. Övriga arrangemang kan bryta förenings tränings- och tävlingsverksamhet. Beslut om uthyrning på sådan tid fattas av Tillväxtavdelningen efter samråd med berörda.

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifterna är uppdelade i två kategorier

 1. Misskötsel som drabbar andra hyresgäster
 2. Misskötsel som drabbar fastigheten

Misskötsel som drabbar andra hyresgäster (500 kr)

 • Ej upphissade basketkorgar
 • Ej nedmonterad och bortplockad innebandysarg
 • Utebliven grovstädning
 • Ej utnyttjad bokad tid (utöver ordinarie taxa)
 • För sent återlämnad nyckel

Misskötsel som drabbar fastigheten (1000 kr)

 • Ej återlämnad/förlorad nyckel
 • Otillåten nyttjande av fotbollsplan/inomhushall (t.ex. stängd eller ej bokad)
 • Uppställd/upplåst ytter- eller utrymningsdörr

Taxor 2023

Taxor för idrottshallar

Taxor för idrottshallar

Idrottshallar

Taxa

Sporthall* - Helplan

500 kr/tim

Sporthall* - Halvplan

250 kr/tim

Gymnastiksal

150 kr/tim

Bastu/dusch

150 kr/tim

*Sporthallar = Mötesplats Oviken och Svenstahallen

Taxor för simhallar

Taxor för simhallar

Simhallar

Taxa

Ungdom 8-17 år

30 kr/gång

Vuxen 18 år och uppåt

60 kr/gång

Årskort ungdom/pensionär

375 kr

Årskort vuxen

675 kr

Klippkort 10 ggr ungdom/pensionär

175 kr

Klippkort 10 ggr vuxen

400 kr

Hyra av simhallen

400 kr/tim

OBS! För att hyra simhall krävs minst två deltagare samt att någon i sällskapet har intyg om livräddningskunskap, vilket ska bifogas vid bokning. Intyget ska ha utfärdats av Bergs kommun eller Svenska livräddningssällskapet.

Taxor för övriga lokaler

Taxor för övriga lokaler

Övriga lokaler

Taxa

Klassrum

100 kr/tim

Matsal, Mediahuset, Tingshuset

340 kr/tim

Dramasalen Svenstaviks skola

200 kr/tim

Ljushallen Hackås skola

200 kr/tim

Entréhallen Myrvikens skola

200 kr/tim

Slöjdsal

300 kr/tim

Hemkunskapslokal

300 kr/tim

För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i lokalen.
Avtal mellan rektor och hyrestagare måste undertecknas.