Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommuner och andra myndigheter.

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk, vilket inkluderar alla olika varieteter av språken:

  • samer och samiska
  • sverigefinnar och finska
  • tornedalingar och meänkieli
  • romer och romani chib
  • judar och jiddisch

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har funnits sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har dels i hela landet och dels inom de speciella förvaltningsområdena som finns för samiska, finska och meänkieli.

Den 1 januari 2019 trädde revideringar av lagen i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Från samma datum blev också kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspårk på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Särskilda rättigheter för den samiska minoriteten i Bergs kommun

Bergs kommun ingår i samiskt förvaltningsområde. Det betyder att du som är same har särskilda rättigheter i vår kommun, förutom de rättigheter som gäller för alla de fem nationella minoriteterna i hela landet.

Samiskt förvaltningsområde och dina rättigheter som same

Dina rättigheter som del av annan nationell minoritet

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Som del av en nationell minoritet har du:

Rätt att använda nationellt minoritetsspråk i kontakter med kommunen

Om kommunen har tillgång till personal som behärskar de nationella minoritetsspråken så har du rätt att få kommunicera muntligt och skriftligt på dessa språk i ärenden där du är part eller ställ­före­trädare för part.

Rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till under­visning i nationella minoritetsspråk. Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller denna rättighet oberoende av om det nationella minoritetsspråket är ett levande språk i elevens hem eller inte.

Rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk

Om vi har tillgång till personal som behärskar finska, jiddisch, samiska, meänkieli eller romani chib så ska vi erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av dem.

Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Rätt till inflytande och delaktighet

Kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att kommunen för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.

Därför har Sverige en minoritets­politik

I februari år 2000 godkände Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritets­språk (minoritetsspråkskonventionen). Dessa konventioner bygger på insikten om att det finns ett stort antal minoriteter i Europa som levt i området sedan lång tid och som har eget språk och egen kultur.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritets­språken så att de hållas levande.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken.

Nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Alla svenska kommuner ska ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Bergs kommun har en handlingsplan för nationella minoriteter och minoritetsspråk.