Samiskt förvaltningsområde

Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vi erbjuder bland annat förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska. Du har även rätt att använda samiska i dina kontakter med kommunen.

Den här sidan finns även på samiska: Saemiej reaktah Bïerjen tjïeltesne.v

Dina rättigheter som same i Bergs kommun

Inflytande och delaktighet

Bergs kommun ska ge dig som same möjlighet till inflytande i frågor som berör dig och så långt det är möjligt samråda med er i sådana frågor.

Kommunen ska föra en strukturerad dialog med samiska invånare för att kunna ta hänsyn till era synpunkter och behov vid vårt besluts­fattande. Kommunen ska särskilt främja barn och ungas möjli­gheter till inflytande och samråd.

I Bergs kommun finns samiska rådet som ett forum för inflytande och delaktighet.

Läs mer om samiska rådet i Bergs kommun

Rätt att använda samiska vid kontakt med kommunen

Som same har du rätt att både tala och skriva på samiska vid dina kontakter med oss på Bergs kommun.

Rätten att använda samiska omfattar bara ärenden som har anknyt­ning till kommunen, exempelvis att du är bosatt inom kommunen, att ärendet rör en verksamhet som bedrivs inom kommunen eller att du har en fastighet som är belägen inom kommunen. Du ska också vara part eller ställföreträdare för part i ärendet.

Om du använder samiska i ett sådant ärende är vi skyldiga att ge dig muntligt svar på samma språk. Om du saknar juridiskt biträde har du dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning till samiska på beslutet och beslutsmotiveringen.

Bergs kommun strävar efter att även i övrigt kunna bemöta dig på samiska och vi strävar efter att du ska ha tillgång till personal med kunskaper i samiska där detta behövs.

Kommunen har möjlighet att bestämma särskilda besöks- och telefontider när vi kan ta emot dig som är samisktalande.

Samisk äldreomsorg

Bergs kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Bergs kommun erbjuder äldreomsorg med samisk profil på vårt särskilda boende Treklövern i Åsarna. Dit har du som är same förtur till plats och boendet har bland annat samisk inredning, samisk kost en gång i veckan och tillgång till sydsamisk språkresurs.

Rätt till förskoleverksamhet med tillgång till samisktalande personal

Bergs kommun ska erbjuda barn, om vårdnadshavare begär det, plats i förskola med tillgång till samisktalande personal och där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska. När du ansöker om förskoleplats i Bergs kommun kan du ange i din ansökan om du önskar utbildning på samiska.

Bergs kommun ska också sträva efter att erbjuda plats på exempelvis familje­dag­hem, öppen förskola och nattis där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska.

Läs mer om förskolor i Bergs kommun

Samiska i förskoleklass och grundskola

Kommunen har särskilt ansvar för att skydda och främja de samiska språken. Kommunen ska även i övrigt främja samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av samiska ska främjas särskilt.

Bergs kommun strävar efter att erbjuda modersmålsundervisning i samtliga samiska språk. Vid undervisning på sydsamiska kan kommunen delvis erbjuda lärare på plats. Undervisning på övriga samiska språk försöker vi att erbjuda via fjärrundervisning.

Elever som själva identifierar sig som samer har rätt till undervisning i samiska.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. kyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller detta oberoende av om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

SANKS

SANKS står för Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus och är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge. Region Jämtland Härjedalen har ett samarbetsavtal med SANKS.

SANKS har i Norge ett nationellt ansvar att bidra till likvärdig vård för samer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Någon motsvarande institution eller enhet finns inte i Sverige. Samtidigt visar forskning att svensk psykiatri och psykosocial vård ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge samiska patienter en likvärdig vård.

Avtalet omfattar primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.

För dig som patient innebär avtalet att:

  • du kan få en remiss Länk till annan webbplats. för vård hos SANKS.
  • din behandlare i Jämtland Härjedalen kan få handledning eller konsultation av SANKS
  • din behandlare i Jämtland Härjedalen och en behandlare på SANKS kan samarbeta för att ge dig en så bra vård som möjligt

SANKS har sin huvudsakliga verksamhet i Karasjok och Lakselv i Finnmark, men det finns också filialer i Snåsa och Röros. Du kan få vård i Finnmark eller på någon av SANKS filialer.

Om du är intresserad av vård hos SANKS så ska du ta upp det med din behandlare i Region Jämtland Härjedalen.

Mer information om SANKS finns på:

Region Jämtland Härjedalen - Samverkan med SANKS. Länk till annan webbplats.
Finnmarkssykehuset - SANKS nasjonalt team Länk till annan webbplats.

Bergs kommuns samiska verksamhet

Bergs kommun ordnar olika typer av aktiviteter och insatser för att stärka och revitalisera det samiska språket, och sprida kunskap om den samiska kulturen.

Samiska språk- och kulturläger

Bergs kommun ordnar, ofta i samarbete med andra kommuner, språk- och kulturläger för samiska barn inom kommunen. Språk- och kulturlägren sker i samarbete med skolan och på skoltid. Lägren har oftast olika teman som exempelvis hantverk, traditionell samisk mat och skrivande.

Syftet med lägren är att erbjuda samiska barn möjlighet att använda och utveckla språket, ta del av den samiska kulturen och att få vara "i majoritet" i ett helsamiskt sammanhang.

Samiska inslag i skolan

Bergs kommun har som målsättning att alla barn som gått i skolan i kommunen ska ha fått möjlighet att ta del av den samiska kulturen och rennäringen. Därför försöker kommunen varje år att ordna besök för skolelever i en sameby där man får ta del av vad som händer där just för årstiden.

Sydsamisk språkresurs för äldre

Kommunen erbjuder alla äldre samer i kommunen besök och kontakt med vår sydsamiska språkresurs. Den sydsamiska språkresursen fungerar som en slags språklig länk mellan kommunen och samisktalande äldre.

Syftet är att erbjuda möjlighet att tala sitt modersmål och exempelvis ge samisktalande möjlighet att lämna synpunkter eller förslag till kommunen på sitt eget språk som man ofta är mer bekväm med och kan uttrycka sig mer nyansrikt på.

Skyltning på samiska

Bergs kommun arbetar för att synliggöra det samiska språket bland annat genom tvåspråkig skyltning.

Information på samiska

Letar du efter information om rättigheter för andra nationella minoriteter i Sverige? Besök vår sida om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Den här sidan finns även på samiska: Saemiej reaktah Bïerjen tjïeltesne.