Lotteritillstånd

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor, och för att ni ska få anordna lotterier krävs det i de flesta fall antingen registrering eller licens. Bergs kommun ansvarar endast för så kallade registreringslotterier.

Från och med 1 januari 2019 ansvarar Bergs kommun endast för registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. Det är bara ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få registrering. Föreningen ska dessutom vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. En registrering ger föreningen tillåtelse att anordna ett eller flera lotterier under en femårsperiod. Innan varje nytt lotteri ska också en lotteriplan lämnas in.

Vill din förening registrera lotteri gör ni det hos kommunens lotterihandläggare. Ni hittar mer information och ansökningsblanketter under respektive flik här nedan.

Ni är också välkomna att kontakta kommunens lotterihandläggare om ni har frågor om lotteriregistrering.

Spellagen

All lotteri- och spelverksamhet regleras i spellagen. På Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om vad som gäller för lotterier och för privatpersoner, företag eller föreningar som vill sälja lotter och när registrering krävs och inte. Här ansöker du också om licens i de fall det krävs.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift på 545 kr (2022) för registreringen. Det tillkommer även en avgift för lotterikontrollanten. Kontrollantarvodet är (2022) 3 % av lotteriets beräknade omslutning, maximalt 6 000 kr per lotteri.

Kontrollantarvodet faktureras lotterianordnaren efter genomfört arbete och ska betalas till Bergs kommun. Lotterianordnaren ska alltså inte betala arvodet direkt till kontrollanten utan den får sitt arvode från Bergs kommun.

Ansöka om lotteriregistrering

Det är bara ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få registrering. En registrering får gälla i högst fem år. Den förening som registrerats hos kommunen kan under registreringsperioden arrangera flera olika lotterier men den totala omsättningen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. För 2022 motsvarar det ca 1,6 miljon kronor under en femårsperiod.

Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Villkor

Med en 5-årsregistrering, enligt spellagen 6 kap 9 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan en förening anordna flera lotterier under perioden så länge:

 • Den sammanlagda omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor).
 • Värdet av en kontant vinst uppgår till högst ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller liknande).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster för sin verksamhet.
 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • För varje lotteri som anordnas ska ni skicka in en lotteriplan till kommunen innan ni börjar sälja lotterna.

Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lotterilagen gäller tillståndstiden ut.

Det kan även finnas krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp (för 2022 är det 48 300 kronor) finns inga krav på lotternas utförande.

I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se kapitel 4 LIFS 2018:4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering under en femårsperiod.
 • Mötesprotokoll där det framgår vem som utsetts till lotteriföreståndare. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.
 • Föreningens stadgar.
 • Verksamhetsberättelse från föregående år.

För varje lotteri ska en lotteriplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skickas in till kommunen innan försäljningen börjar.

Ansökan om registrering enligt spellagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteriplan

För den förening som har en registrering ska en lotteriplan upprättas för varje lotteri innan ni drar igång försäljningen av lotter. Lotteriplanen ska i god tid innan skickas till Bergs kommun och till den lotterikontrollant som Bergs kommun utsett.

Av planen ska det framgå:

 • Hur många lotter som lotteriet ska innehålla.
 • Pris per lott.
 • Vilka vinster lotteriet har, om det är pengar eller varor.
 • Vilken vinstandel lotteriet har. Den ska vara 35-50 procent av de beräknade insatserna i lotteriet.
 • Hur lotteriet ska marknadsföras.
 • Att försäljning endast får ske inom Bergs kommun.

Här hittar du lotteriplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Meddela snarast kommunens lotterihandläggare om lotteriet blir inställt eller avbryts.

Redovisning av lotteri

Senast den 15 februari ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en redovisning till kommunens lotterihandläggare för de lotterier som anordnats under föregående år.

Här hittar du lotteriredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

Man kan få anordna lotterier utan att behöva licens eller behöva registrera dessa. Det gäller såväl ideella föreningar och trossamfund som privatpersoner och företag, men bara om vissa kriterier för lotteriet är uppfyllda.

Några av kriterierna är att lottpriset inte får vara högre än 1/4000 prisbasbelopp (för 2022 är det 12 kronor) och att högsta vinstvärdet får vara högst 1/6 prisbasbelopp (för 2022 är det 8 050 kronor). Vinsterna får dessutom bara bestå av varor.

Det krävs heller ingen licens eller registrering där deltagandet inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du utförlig information om vad som gäller för lotterier som inte behöver registrering eller licens.