Vindkraft

I Bergs kommun finns för närvarande 36 stycken vindkraftverk och ytterligare är under tillståndsprövning. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla fler miljökvalitetsmål.

Det är länsstyrelsen som tillståndsprövar större vindkraftparker, för mindre anläggningar gäller att dessa ska anmälas till kommunen samt att den som vill uppföra vindkraftverket ska söka bygglov hos kommunen..

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med tillsyn över de uppförda anläggningarna, yttranden till länsstyrelsen i tillståndsärenden och med att meddela beslut i anmälningsärenden.

Vindkraftsplan

Bergs kommun har en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den antogs av kommunfullmäktige 2011.

Läs mer om vindkraftsplanen Pdf, 961.9 kB.

Vindbruksplanen planeras att uppdateras under nuvarande mandatperiod.

Störningar från vindkraft

Vindkraft kan orsaka störningar främst i fråga om buller och skuggor.

Vindkraft kan också påverka miljön för till exempel renar, fåglar och fladdermöss. Det är därför viktigt att platserna där det planeras för vindkraftverk undersöks noga i förväg.

För buller och skuggor finns begränsningsvärden. Buller får inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostad och de rörliga skuggorna från vingarna vid bostad får inte överskrida åtta timmars skuggtid per år.