Bygga nytt, ändra och riva

 • Vad ska du bygga?

  Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

 • Bygga utan bygglov

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även om bygglov inte behövs kan det vara krav på att göra en anmälan först.

 • Anmälan

  Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan. Även åtgärder i en lovbefriad byggnad kan kräva anmälan, så exempelvis en eldstad i friggebod.

 • Bygglov

  Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användning krävs normalt bygglov. Dessutom krävs ofta bygglov för fasadändring, skyltar, murar, plank samt inglasning av balkong/altan.

 • Marklov

  Ska du schakta, fylla upp eller ändra marknivån behöver du normalt ansöka om marklov först. Det krävs även för trädfällning samt skogsplantering inom vissa områden.

 • Rivningslov

  Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad krävs det ofta rivningslov. Och även om du inte behöver rivningslov kan du ändå behöva göra en rivningsanmälan.

 • Förhandsbesked

  Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, kanske inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av en tomt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

 • Strandskyddsdispens

  Vill du bygga nära vattnet? Vid sjöar och vattendrag råder strandskydd, vilket innebär att det är reglerat vad som är tillåtet att göra på platsen. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

 • Ovårdat och olovligt

  Läs mer om tillsyn, tillgänglighet och olovliga åtgärder samt vad som gäller för hissar, lekplatser och ventilation.

 • Kartor och mättjänster

  Information om adresser, namnsättning, gränsutvisning, kartor, lägeskontroll och utstakning.

 • Information om avgifter och taxor för byggärenden

  Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Avgifter beräknas med hjälp av särskild taxa, beslutad av kommunfullmäktige i Bergs och Härjedalens kommun.

 • Överklagan av bygglov

  Flera av miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas. Här finns samlad information om hur du går till väga för att överklaga beslut grundat i plan- och bygglagen, vilka beslut som kan överklagas samt vem som har rätt att överklaga.

 • Riktlinjer för god bebyggd miljö i Berg- och Härjedalens kommuner

  Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

 • E-tjänster bygg-, kart- och mätärenden

  Här återfinner du de e-tjänster som finns inom bygg-, kart- och mätärenden

 • Guide - Hitta mark att bygga på

  Här finns information om och tips på saker att kolla upp då du letar mark där det är lämplig att bygga bostäder.

 • Detaljplan - hur påverkas du?

  Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just din fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.