Bygga nytt, ändra och riva

 • Anmälningspliktiga åtgärder

  Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan. Även åtgärder i en lovbefriad byggnad kan kräva anmälan, så exempelvis en eldstad i friggebod.

 • Avgifter och taxor för byggärenden

  Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

 • Bygglov

  Information om bygglov, tidsbegränsade bygglov och hur du påverkas av kommunens detaljplaner.

 • Förhandsbesked

  Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, kanske inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av en tomt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

 • Guide - hur gör jag?

  Guider för bygglov, anmälan, marklov och förhandsbesked.

 • Kartor och mättjänster

  Information om adresser, namnsättning, gränsutvisning, kartor, lägeskontroll och utstakning.

 • Lovbefriade åtgärder

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även om bygglov inte behövs kan det vara krav på att göra en anmälan först. Här har vi samlat information om åtgärder som i vissa fall kan vara lov- och anmälningsfria.

 • Marklov

  Ska du schakta, fylla upp eller ändra marknivån behöver du normalt ansöka om marklov först. Det krävs även för trädfällning samt skogsplantering inom vissa områden.

 • Ovårdat och olovligt

  Läs mer om tillsyn, tillgänglighet och olovliga åtgärder samt vad som gäller för hissar, lekplatser och ventilation.

 • Riktlinjer för god bebyggd miljö i Berg- och Härjedalens kommuner

  Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

 • Rivningslov

  Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad krävs det ofta rivningslov. Och även om du inte behöver rivningslov kan du ändå behöva göra en rivningsanmälan.

 • Strandskyddsdispens

  Vill du bygga nära vattnet? Inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag råder strandskydd, vilket innebär att det är reglerat vad som är tillåtet att göra på platsen. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

 • Överklagan av bygglov

  Flera av miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas. Här finns samlad information om hur du går till väga för att överklaga beslut grundat i plan- och bygglagen, vilka beslut som kan överklagas samt vem som har rätt att överklaga.