Överklagan av bygglov

Flera av miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas. Här finns samlad information om hur du går till väga för att överklaga beslut grundat i plan- och bygglagen, vilka beslut som kan överklagas samt vem som har rätt att överklaga.

Vem kan överklaga?

Vem som kan överklaga beror på vilken typ av beslut det gäller.

När någon har överklagat ett beslut är det den överprövande instansen, det vill säga länsstyrelsen eller domstolen, som avgör om någon har rätt att överklaga. Det är alltså inte byggnadsnämnden som avgör vem som har rätt att överklaga, utan vi gör endast en så kallad rättidsprövning och överlämnar sedan beslutet till nästa instans.

Vem får överklaga på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hur gör jag för att överklaga?

Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut ska vara skriftlig och skickas till miljö- och byggnämnden, via e-post eller brev.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Normalt ska överklagan ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

För beslut gällande beviljande av bygglov, marklov, rivningslov samt förhandsbesked har personer som inte delgivits beslutet fyra veckor på sig från det att beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Vad ska överklagan innehålla?

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla följande information:

  • vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr)
  • varför du tycker att beslutet är fel samt hur du tycker att det ska ändras
  • kontaktuppgifter till dig som klagar

Måste jag underteckna mitt överklagande?

Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via e-post där det tydligt framgår vem som är avsändare. Om du anlitar ombud som skriver under skrivelsen ska också fullmakt skickas med.

Vilka beslut kan överklagas?

Många av miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas. Vilka beslut som kan och inte kan överklagas finns angiven i 13 kapitlet, plan- och bygglagen.

Exempelvis kan följande beslut inte överklagas:

  • beslut att förlänga handläggningstiden
  • behovet av kontrollansvarig

Hur går processen till med överklagan?

Det första som sker när ett överklagande har kommit in är att det registreras och en så kallad rättidsprövning görs av byggnadsnämnden. Rättidsprövning innebär att det utreds om överklagan har kommit in i rätt tid eller inte.

Om överklagan har kommit in i rätt tid

Om överklagan har kommit in i rätt tid görs först en bedömning om överklagat beslut ska ändras eller inte. Om beslutet inte ändras kommer överklagan, tillsammans med handlingar från ärendet, att skickas vidare till Länsstyrelsen i Jämtland för prövning.

Om överklagan har kommit in för sent

Om överklagan bedöms ha kommit in för sent kommer den att avvisas. Beslut om avvisad överklagan kan i sin tur överklagas till Länsstyrelsen i Jämtland.