Ovårdat och olovligt

 • Vill du anmäla tillsyn?

  Det är tyvärr inte allt vi kan se eller veta så är det något speciellt du önskar att vi gör tillsyn på är du välkommen att lämna in en anmälan. Anmälan kan göras på olika sätt, läs mer nedan.

 • Olovlig åtgärd (svartbygge)

  Med olovlig åtgärd menas att en byggåtgärd har utförts utan de tillstånd som krävs för åtgärden enligt plan- och bygglagen. Det kan exempelvis vara byggnation utan bygglov eller tartbesked, det som i folkmun ibland kallas för ”svartbygge”.

 • Ovårdad tomt samt ovårdat byggnadsverk

  Byggnadsverk och tomter ska hållas i vårdat skick och underhållas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen inte uppstår. Att detta följs faller inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

 • Hiss och motordriven anordning

  Hissar och andra motordrivna anorndningar ska kontrolleras innan de tas i bruk samt kontinuerligt med visst tidsintervall. Syftet är att alla hissar och andra motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.

 • Lekplats och fasta lekredskap

  I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, ändras och under deras brukstid. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid användning, och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 • OVK - obligatorisk ventilationskontroll

  Ett väl fungerande ventilationssystem är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Kontroll av dessa system ska normalt ske en eller flera gånger genom OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Att detta följs faller inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

 • Tillgänglighet

  Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor och därför finns krav på tillgänglighet. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver även befintliga miljöer förbättras och det är där byggnadsnämndens tillsyn om enkelt avhjälpta hinder kommer in.