Vill du anmäla tillsyn?

Det är tyvärr inte allt vi kan se eller veta så är det något speciellt du önskar att vi gör tillsyn på är du välkommen att lämna in en anmälan. Anmälan kan göras på olika sätt, läs mer nedan.

Vad är tillsyn?

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Utöver detta ingår även tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader m.m. samt att funktionskontrollanter/kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Utöver detta ingår även tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader m.m. samt att funktionskontrollanter/kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Varför behövs tillsyn?

Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet, skolan, biblioteket eller affären. Bebyggelsen har en betydelsefull inverkan på oss, på våra upplevelser och på vår hälsa och säkerhet.

Så gör du anmälan

Anmälan kan du göra på olika sätt. Vi föredrar att du gör en skriftlig anmälan som du skickar in digitalt. Du kan även skicka med brev eller ringa en av våra byggnadsinspektörer. En skriftlig anmälan minskar risken för missförstånd som kan bli vid muntlig anmälan. Om du vill meddela byggnadsnämnden om en olovlig byggnation/åtgärd eller något som du tycker kräver tillsyn kan du kontakta miljö- och byggavdelningen, mob@berg.se eller 0687-165 00.

Hur går tillsynen till?

Alla tillsynsärenden är olika med olika förutsättningar och därför kan också processen se olika ut. Det finns dock några faser som samtliga har gemensamt:

1. Start av ärendet
2. Utredning
3. Beslut
4. Uppföljning

Det sker även en cirkulär process mellan steg 2 och 4, då uppföljning ibland leder till ytterligare utredning och bedömning samt beslut innan ärendet anses ha nått sitt slut.

Start av ärende

Ett tillsynsärende påbörjas normalt genom att:

  • information har lämnats in till byggnadsnämnden med önskan om tillsyn, eller
  • byggnadsnämnden har fått kännedom om en eventuell överträdelse.

Efter att ärendet har registrerats skickar vi ut information om ärendet där det ges en första möjlighet att lämna yttrande i frågan.

Viktigt att tänka på

Bara för att ett ärende har öppnats innebär inte nödvändigtvis att det faktiskt har skett en överträdelse. Byggnadsnämnden måste enligt lag utreda saken vid minsta misstanke om överträdelse.

Utredning

Under utredningsskedet samlas information in för att bygga det underlag som behövs inför beslut. Utredningen är en viktig del av ärendet som tar olika lång tid beroende på ärendets art och natur.

Hur görs utredningen

Beroende på vilken typ av information som är relevant kan utredningen se olika ut från fall till fall. Insamling av information görs bland annat genom tillsynsbesök, kontakt med olika parter samt genomgång av äldre ärenden i systemet.

Inför tillsynsbesök

Om vi anser att det är nödvändigt med ett besök på plats skickar vi normalt ut information om det i förväg. I vissa fall, där ”överraskningsmomentet” är av värde görs besök utan meddelande i förväg. Det är sällan det sker, men kan bli aktuellt vid exempelvis vid olovligt boende.

Tillsynsbesök

Vid besök på plats kollar vi på de områden/objekt som är relevant i frågan samt gör genomförlig dokumentation med fotografier. Efter besöket skickas protokollet till de som berörs av det.

Beslut

När det finns tillräckligt med information sammanställs utredning och bedömning i ärendet görs. Bedömning kan mynna ut i något av följande:

  1. Det kan inte påvisas att det skett en överträdelse av plan- och bygglagen
  2. Det finns inte tillräckligt med information för att kunna ta beslut i frågan
  3. Det kan påvisas att det har skett en överträdelse av plan- och bygglagen

Inte olovlig åtgärd

Om det efter utredning inte finns bevis på att det som gjorts är en olovlig åtgärd fattas normalt ett beslut om avslut utan ingripande.

Otillräckligt med information

Ibland går det inte att samla tillräckligt med information under utredningen för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömning i frågan. Det kan exempelvis vara pga. att inkommen information om önskad tillsyn är för otydlig. I dessa fall utmynnar ärendet normalt med ett beslut med avvisning, det vill säga ärendet avslutas utan bedömning i fråga.

Bevis på olovlig åtgärd

Om utredningen visar på att det som utförts saknar de tillstånd som krävs enligt plan- och bygglagen ges normalt först möjlighet att rätta till. Görs inte rättelse på eget initiativ kan byggnadsnämnden bli tvungen att ingripa enligt 11 kapitlet, Plan- och bygglagen.

Konsekvens vid överträdelse

Om rättelse inte görs på eget initativ kan konsekvensen exempelvis bli:

  • byggsanktionsavgift för överträdelsen
  • föreläggande om rättelse (rättelseföreläggande)
  • föreläggande om att söka lov* i efterhand (lovföreläggande)

Information om byggsanktionsavgift och förelägganden finns i vår ordlista samt på Boverkets.se.

Byggsanktionsavgifter på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Förelägganden på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

* bygglov, marklov, rivningslov

Uppföljning

Om utredning resulterat i bedömningen att en överträdelse har skett kommer kontinuerlig uppföljning ske till den tidpunkt då överträdelse inte längre kan påvisas. Uppföljning kan i sin tur leda till ytterligare beslut, exempelvis då byggnadsnämndens beslut inte följs.

Bra att veta

Alla e-post och brev som kommer in till oss anses som allmänna handlingar. Det betyder att alla har rätt att ta del av dessa handlingar, förutom de delar som omfattas av sekretess.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och
handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En handling kan vara en bild, en text eller information i digital form.

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och
handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

Vad innebär sekretess?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden kan till exempel vara sekretessbelagda.