Lekplats och fasta lekredskap

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, ändras och under deras brukstid. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid användning, och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Krav på lekplatser

Tillsyn av lekplatser och andra fasta lekredskap sammanfaller delvis med andra delar av byggnadsnämndens tillsyn, så som enkelt avhjälpta hinder (tillgänglighet) samt fråga om underhåll.

En lekplats ska:

  • uppfylla krav på säkerhet vid användning
  • uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet
  • hållas i vårdat skick och underhållas

Tillsynsansvar för lekplatser och andra fasta lekredskap på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vem har ansvaret?

Vid nybyggnad och ändring är det byggherren som har ansvaret för att lekplatsen uppfyller gällande krav. Vad gäller skötsel och underhåll ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Läs mer och anmäl tillsyn