Marklov

Ska du schakta, fylla upp eller ändra marknivån behöver du normalt ansöka om marklov först. Det krävs även för trädfällning samt skogsplantering inom vissa områden.

När behövs marklov?

Marklov behövs normalt alltid när du ska schakta, fylla upp eller ändra marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplanerat området. Det kan även krävas utanför detaljplan om områdesbestämmelser kräver det. Inom vissa området kan det även krävas marklov för trädfällning/trädplantering.

Marklov på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om marklov?

Ansökan om marklov görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Även anmälan om rivning kan göras via e-tjänsten.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd

Marklov - steg för steg

Förberedelser

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och byggavdelningen.

Ligger fastigheten inom detaljplan?

Var din fastighet ligger kan påverka vilka rättigheter/skyldigheter som du har. Fastslagna detaljplaner i Bergs kommun eller kontakta miljö- och byggavdelningen.

Krävs det en nybyggnadskarta?

Om din fastighet är obebyggd (och inom detaljplan) så kan du behöva nybyggnadskarta.

Beställa nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Krävs kontrollansvarig (KA)?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig, det finns dock några undantag.

Certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Bygger du nära vatten?

Är åtgärderna inom 100 meter från något vatten, även tillfälligt vattendrag, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens först.

Strandskydd i Bergs kommun

Ansökan

Hur ansöker du?

Ansökan om marklov gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats., där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Tillsammans med din ansökan ska normalt följande handlingar lämnas in:

 • Ansökan
 • Marksektion med befintliga och nya marklinjer
 • Anmälan om kontrollansvarig (om sådan krävs)

Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Vad händer med ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

 1. Ansökan kommer in till miljö- och byggavdelningen
 2. Ansökan med handlingar datumstämplas och diarieförs
 3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats
 4. Ärendet tilldelas en handläggare

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via e-post när:

 • ditt ärende har registrerats
 • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
 • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Handläggning

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med de krav som finns för åtgärden. Beroende på projektet, vad som ska göras, var samt omfattningen så kan handläggningen skilja något. Anledningen till att det kan skilja är att grannar kan behöva höras, det kan vara nödvändigt med remiss till annan myndighet/part, etc.

Grannhörande samt remisser

En åtgärd som avviker något från gällande detaljplan eller som är placerad utanför område med detaljplan måste skickas ut till grannar, och andra berörda sakägare, för yttrande. Vilka som får möjlighet att yttra sig är något som handläggare gör bedömning om, vilka som anses vara berörd av sökt åtgärd.

För en del åtgärder kan det vara nödvändigt med remiss till annan myndighet eller part. Det kan exempelvis vara Trafikverket, stadsarkitekt, sameby eller byggnadsantikvarie. De får då en viss tid på sig att lämna yttrande om ansökan.

Efter att grannhörande och eventuell remiss har gjorts gör handläggare en samlad bedömning av de synpunkter som har kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Hur lång tid tar det?

Inom tio veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med tio veckor. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in, om ansökan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen komplettering inkommit. Tidsfrister för handläggningstid på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Om handläggningstiden överskrids reduceras handläggningsavgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids.

Om marklov inte kan beviljas

Om din ansökan/ditt förslag avviker från de krav och bestämmelser som gäller för att ansökan ska kunna godkännas så kontaktar handläggaren dig. Du får då normalt möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din ansökan. Du kan även välja att få ett beslut med avslag, detta kan du sedan välja att överklaga.

Överklagan av bygglov

Beslut

När ärendet är granskat och alla förutsättningar har utretts fattas ett beslut. Alla beslut om marklov grundar sig på plan- och bygglagen, översiktsplan samt detaljplaner. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Vem fattar beslutet

I de flesta besluten är det en byggnadsinspektör på miljö- och byggavdelningen som tar beslut om marklov. I ärenden där byggnadsinspektör inte har delegation att fatta beslut tas det i stället upp vid miljö- och byggnämndens sammanträde, där politikerna fattar beslutet. Ärenden som fattas av nämnden är exempelvis ärenden där grannar hörts och haft synpunkter.

Vad innebär ett beviljat marklov?

Ett beslut med beviljat marklov är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja arbeten. För att få börja arbeten krävs också att du fått ett beslut med startbesked. För att ditt projekt ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

I beslutet anges:

 • Vilka handlingar som är beslutsgrundade
 • Om tekniskt samråd behövs
 • Vad som krävs för startbesked. Beslutet innebär inte en rätt att påbörja åtgärder. Åtgärder får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked. I vissa beslut om bygglov får du dock ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i andra mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.
 • Vem som godtagits som kontrollansvarig eller att det inte krävs någon
 • Kontrollansvarig

Vad innebär ett avslag om marklov?

Ett beslut med avslag om bygglov innebär att sökt marklov inte kan beviljas av någon anledning. Det kan exempelvis vara för att det strider mot detaljplanen.

Vad innebär en avvisad ansökan om marklov?

En ansökan om marklov kan avvisas då ansökan till exempel bedöms ofullständig och ej kompletteras av sökanden. En avvisad ansökan innebär att ärendet avslutas och att ny ansökan måste lämnas in om åtgärden ska utföras.

Information om beviljat lov

När beslut är fattat kommer du, och eventuell kontrollansvarig, få ett mejl om det. Ett brev skickas ut till berörda sakägare om att lov har beviljats.

Alla beslut om lov kungörs i Post-och inrikes tidningar. Ett beslut om lov kan överklagas inom fyra veckor från kungörelsen i post- och inrikes tidningar. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Överklagan

Överklagas av marklov

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om marklov har fattats.

Avgifter och taxor för byggärenden

Giltighetstid för beviljat bygglov

Ett beslut om lov gäller i fem år från att beslutet vunnit laga kraft. För att lovet ska gälla i fem år måste åtgärden påbörjas inom två år från att beslutet vunnit laga kraft. Om du inte hinner börja inom två år förfaller bygglovet, och du måste söka ett nytt bygglov.

Tekniskt samråd*

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden, om det krävs i just ditt fall anges i beslut om marklov. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

När krävs tekniskt samråd?

Generellt om det krävs kontrollansvarig för åtgärden så ska även ett tekniskt samråd hållas. I vissa fall kan handläggare göra bedömning att tekniskt samråd inte är nödvändigt. Om tekniskt samråd behövs eller ej anges i beslut om marklov.

Även om ett tekniskt samråd ej anses nödvändigt kan ett samråd genomföras om byggherre/sökanden önskar det.

Vad är tekniskt samråd?

Tekniskt samråd är ett möte där de tekniska egenskapskraven diskuteras samt hur de ska uppfylls i projektet. Kontrollplanen, dess punkter och omfattning redovisas och diskuteras.

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan,
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden,
 • hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök,
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder,
 • behovet av färdigställandeskydd,
 • behovet av utstakning,
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden.

Vilka ska vara med vid tekniska samrådet?

Vid det tekniska samrådet ska kontrollansvarig och ärendets handläggare närvara. Det är också bra om även byggherre är med. Det kan även bli aktuellt med andra parter som har något att tillföra samrådet, exempelvis entreprenör.

Protokoll

Handläggare för protokoll under samrådet, protokollet skickas ut till samtliga närvarande efteråt.

Startbesked (beslut)

Innan åtgärder som kräver marklov får påbörjas, måste miljö- och byggnämnden lämna ett beslut om startbesked.

Vad innebär startbesked?

Ett beslut med startbesked innebär att förslag på kontrollplan fastställs samt att åtgärder, som omfattas av marklovet, får påbörjas.

Partiellt startbesked/delstartbesked

Ett partiellt startbesked, också kallat delstartbesked, är ett beslut där det medges att en del av de åtgärder som omfattas av marklovet får påbörjas. Alltså inte samtliga åtgärder får påbörjas.

Att påbörjan utan startbesked

Att påbörja lovpliktiga åtgärder utan startbesked resulterar normalt i ett krav på att betala byggsanktionsavgift. Olovlig åtgärd (svartbygge, byggsanktionsavgift och tillsyn

Giltighetstid

Ett startbesked för marklovspliktiga åtgärder upphör att gälla samma dag som bygglovet upphör att gälla.

Lägeskontroll*

I vissa ärenden krävs att lägeskontroll utförs av miljö- och byggavdelningen, och det framgår av marklovsbeslutet om lägeskontroll krävs eller inte.

Vad är lägeskontroll?

En lägeskontroll är en verifiering av byggnadens/åtgärdens läge överensstämmer med beviljat marklov, både i plan och i höjd.

Vilket skede är bäst att göra lägeskontroll?

En lägeskontroll görs lämpligen efter utsättning, men innan gjutning. På så vi kan eventuella avvikelser rättas till på ett någorlunda enkelt sätt.

Hur bokar jag lägeskontroll?

Lägeskontroll bokas lämpligast genom att antingen skicka e-post till kartor@berg.se. Tänk på att ta kontakt minst två veckor innan du vill att lägeskontrollen ska genomföras.

Vad gör jag om lägeskontrollen inte blir godkänd?

Om lägeskontrollen visar att byggandens eller åtgärdens läge avviker från det beviljade marklovet, kontakta handläggare för diskussion om hur du går vidare.

Arbetsplatsbesök*

I de ärenden då tekniskt samråd krävs ska normalt ett arbetsplatsbesök genomföras, ibland görs fler än ett arbetsplatsbesök. Om projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs normalt inget arbetsplatsbesök.

Vad är arbetsplatsbesök?

Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig om projektets gång och kontroller.

I vilket skede ska arbetsplatsbesök göras?

Vid tekniskt samråd bestäms om, hur många och när arbetsplatsbesök ska göras. Information om detta står i startbeskedet

Hur bokar jag arbetsplatsbesök?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för arbetsplatsbesök, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid arbetsplatsbesök ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutsamråd*

I ärenden som kräver tekniskt samråd ska slutsamråd genomföras innan slutbesked.

Vad är slutsamråd?

I samband med att byggåtgärder fattats av marklovet avslutas, ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet ska normalt hållas på plats där åtgärder genomförts. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor samt eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande.

I vilket skede ska slutsamråd hållas?

Slutsamråd genomförs då alla åtgärder som omfattas av marklovet har färdigställts.

Hur bokar jag slutsamråd?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för slutsamråd, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid slutsamråd ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från slutsamrådet, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutbesked (beslut)

Du får normalt inte ta åtgärder i bruk förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett slutbesked, eller börja använda utförda åtgärder som omfattas av marklovet. Du som byggherre är ansvarig för att visa att gällande krav är uppfyllda.

Vad innebär slutbesked?

Slutbesked är ett beslut som innebär att åtgärder som omfattas av marklovet får tas i bruk.

När kan slutbesked lämnas?

Slutbesked kan normalt lämnas när byggherre har visat att marklovet, startbeskedet samt villkor och krav uppfylls. Om det varit tekniskt samråd ska ett slutsamråd först hållas innan slutbesked kan lämnas.

Interimistiskt slutbesked

Om samtliga åtgärder som marklovet omfattar inte är färdigställt, eller uppfyller samtliga krav, kan ett så kallat interimistiskt slutbesked utfärdas. Beslutet innebär att du tillfälligt får ta allt eller delar i bruk.

Brister samt avvikelser

Om det finns mindre brister samt avvikelser kan det ändå finnas förutsättning för slutbesked.

Om slutbesked inte kan lämnas

Om slutbesked inte kan lämnas innebär det normalt att samtliga förutsättningar för åtgärden inte är uppfyllda.

* Krävs inte vid enklare ärenden.