Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användning krävs normalt bygglov. Dessutom krävs ofta bygglov för fasadändring, skyltar, murar, plank samt inglasning av balkong/altan.

Hur ansöker jag om bygglov?

Ansökan om bygglov görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. För frågor kontakta Milö & byggs kundservice 0687-165 00 eller epost mob@berg.se. Innan du kan börja bygga måste du invänta startbesked, se nedan steg för steg i bygglovsprocessen.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd

Bygglov - steg för steg

Förberedelser

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och bygg.

Planerar du en avstyckning av tomt utom detaljplan?

Läs om förhandsbesked, som prövar om platsen är lämplig för åtgärden

Ligger fastigheten inom detaljplan?

Var din fastighet ligger kan påverka vilka rättigheter och skyldigheter som du har. Se fastslagna detaljplaner i Bergs kommun eller kontakta miljö- och byggavdelningen.

Krävs det en nybyggnadskarta?

Om din fastighet är obebyggd (och inom detaljplan) så behöver din ansökan innehålla nybyggnadskarta.

E-tjänst: Beställa nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Krävs kontrollansvarig (KA)?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig, det finns dock några undantag.

Certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Bygger du nära vatten?

Om du bygger inom 100 meter från något vatten, även tillfälligt vattendrag, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens först.

Läs mer om strandskydd.

Ansökan

Hur ansöker du?

Ansökan görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats., där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Till ansökan ska ritningar och handlingar lämnas in som tydligt beskriver vilken åtgärd som du har tänkt utföra. Vilka handlingar som ska in kan variera beroende på projekt och omfattning.

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Vad händer med ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

 1. Ansökan kommer in till miljö- och bygg,
 2. Ansökan med handlingar datumstämplas och diarieförs,
 3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats,
 4. Ärendet tilldelas en handläggare.

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via e-post när:

 • ditt ärende har registrerats
 • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
 • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Handläggning

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med de krav som finns för åtgärden. Beroende på projektet, vad som ska göras, var samt omfattningen så kan handläggningen skilja något. Anledningen till att det kan skilja är att grannar kan behöva höras, det kan vara nödvändigt med remiss till annan myndighet/part, etc.

Grannhörande / Remiss

En åtgärd som avviker något från gällande detaljplan eller som är placerad utanför område med detaljplan måste skickas ut till grannar, och andra berörda sakägare, för yttrande. Vilka som får möjlighet att yttra sig är något som handläggare gör bedömning om, vilka som anses vara berörd av sökt åtgärd.

För en del åtgärder kan det vara nödvändigt med remiss till annan myndighet/part, det kan exempelvis vara Trafikverket, stadsarkitekt, sameby eller byggnadsantikvarie. De får då en viss tid på sig att lämna yttrande om ansökan.

Efter att grannhörande och/eller remiss har gjorts gör handläggare en samlad bedömning av de synpunkter som har kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Hur lång tid tar det?

Inom tio veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med tio veckor. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in, om ansökan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen komplettering inkommit. Tidsfrister för handläggningstid på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Om handläggningstiden överskrids reduceras handläggningsavgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids.

Om bygglov inte kan beviljas

Om din ansökan/ditt förslag avviker från de krav och bestämmelser som gäller för att ansökan ska kunna godkännas så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din ansökan. Du kan även välja att få ett beslut med avslag, detta kan du sedan välja att överklaga.

Överklagan av bygglovsansökan

Beslut

När ärendet är granskat och det har utretts alla förutsättningar fattas ett beslut. Alla

beslut om bygglov grundar sig på plan- och bygglagen, översiktsplan samt detaljplaner. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Vem fattar beslutet

I de flesta besluten är det en byggnadsinspektör på miljö- och byggavdelningen som tar beslut om bygglov. I ärenden där byggnadsinspektör inte har delegation att fatta beslut tas det i stället upp vid miljö- och byggnämndens sammanträde där politikerna fattar beslutet. Ärenden som fattas av nämnden är exempelvis ärenden där grannar hörts och haft erinran, placering utanför detaljplanelagt område, förhandsbesked, strandskyddsdispens, avslag och större, mer omfattande projekt.

Vad innebär ett beviljat bygglov?

Ett beslut med beviljat bygglov är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För att få börja bygga krävs också att du fått ett beslut med startbesked. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

I beslutet anges:

 • Vilka handlingar som är beslutsgrundade.
 • om tekniskt samråd behövs
 • Vad som krävs för startbesked. Beslutet innebär inte en rätt att påbörja åtgärder. Åtgärder får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked. I vissa beslut om bygglov får du dock ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i andra mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.
 • vem som godtagits som kontrollansvarig eller att det inte krävs någon
 • kontrollansvarig

Vad innebär ett avslag om bygglov?

Ett beslut med avslag om bygglov innebär att sökt bygglov inte kan beviljas av någon anledning, det kan exempelvis vara för att den strider mot detaljplan.

Vad innebär en avvisad ansökan om bygglov?

En ansökan om bygglov kan avvisas då ansökan till exempel bedöms ofullständig och ej kompletteras av sökanden. En avvisad ansökan innebär att ärendet avslutas och att ny ansökan måste lämnas in om åtgärden ska utföras.

Information om beviljat lov

När beslut är fattat kommer du, och eventuell kontrollansvarig, få ett mejl om det. Ett brev skickas ut till berörda sakägare om att lov har beviljats.

Alla beslut om lov kungörs i Post-och inrikes tidningar. Ett beslut om lov kan överklagas inom fyra veckor från kungörelsen i post- och inrikes tidningar. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Överklagan

Överklagan av bygglovsansökan

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om bygglov har fattats.

Avgifter och taxor för byggärenden 

Giltighetstid för beviljat bygglov

Ett beslut om lov gäller i fem från att beslutet vunnit laga kraft. För att lovet ska gälla i fem år måste åtgärden påbörjas inom två år från att beslutet vunnit laga kraft. Om du inte hinner börja inom två åt förfaller bygglovet och du måste söka ett nytt bygglov.

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden, om det krävs i just ditt fall anges i beslut om bygglov. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

När krävs tekniskt samråd?

Generellt om det krävs kontrollansvarig för åtgärden så ska även ett tekniskt samråd hållas. I vissa fall kan handläggare göra bedömning att tekniskt samråd inte är nödvändigt. Om tekniskt samråd behöv eller ej anges i beslut om bygglov.

Även om ett tekniskt samråd ej anses nödvändigt kan ett samråd genomföras om byggherre eller sökanden önskar det.

Vad är tekniskt samråd?

Tekniskt samråd är ett möte där de de tekniska egenskapskraven diskuteras samt hur de ska uppfylls i projektet. Kontrollplanen, dess punkter och omfattning redovisas och diskuteras.

Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan
 • övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämnden
 • hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder
 • behovet av färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden

Vilka ska vara med vid tekniska samrådet?

Vid det tekniska samrådet ska kontrollansvarig och ärendets handläggare närvara, det är dock bra om även byggherre är med. Det kan även bli aktuellt med andra parter som har något att tillföra samrådet, exempelvis entreprenör.

Protokoll

Handläggare för protokoll under samrådet, protokollet skickas ut till samtliga närvarande efteråt.

Startbesked (beslut)

Innan åtgärder, som kräver bygglov, får påbörjas måste miljö- och byggnämnden lämna ett beslut om startbesked.

Vad innebär startbesked?

Ett beslut med startbesked innebär att förslag på kontrollplan fastställs samt att åtgärder, som omfattas av bygglovet, får påbörjas.

Partiellt startbesked, även kallat delstartbesked

Ett partiellt startbesked, också kallat delstartbesked, är ett beslut där det medges att en del av de åtgärder som omfattas av bygglovet får påbörjas. Alltså inte samtliga åtgärder får påbörjas.

Att påbörjan utan startbesked

Att påbörja lovpliktiga åtgärder utan startbesked resulterar normalt i ett krav på att betala byggsanktionsavgift. Olovlig åtgärd (svartbygge), byggsanktionsavgift och tillsyn

Giltighetstid

Ett startbesked för bygglovspliktiga åtgärder upphör att gälla samma dag som bygglovet upphör att gälla.

Lägeskontroll*

I vissa ärenden krävs att lägeskontroll utförs av miljö- och byggavdelningen, och det framgår av bygglovsbeslutet om lägeskontroll krävs eller inte.

Vad är lägeskontroll?

En lägeskontroll är en verifiering av byggnadens/åtgärdens läge överensstämmer med beviljat bygglov, både i plan och i höjd.

Vilket skede är bäst att göra lägeskontroll?

En lägeskontroll görs lämpligen efter utsättning, men innan gjutning. På så vi kan eventuella avvikelser rättas till på ett någorlunda enkelt sätt.

Hur bokar jag lägeskontroll?

Lägeskontroll bokas lämpligast genom att skicka e-post till kartor@berg.se T änk på att ta kontakt minst två veckor innan du vill boka en lägeskontroll.

Vad gör jag om lägeskontrollen inte blir godkänd?

Om lägeskontrollen visar att byggandens/åtgärdens läge avviker från det beviljade bygglovet, kontakta handläggare för diskussion om hur du går vidare.

Arbetsplatsbesök*

I de ärenden då tekniskt samråd krävs ska normalt ett arbetsplatsbesök genomföras, ibland görs fler än ett arbetsplatsbesök. Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs normalt inget arbetsplatsbesök.

Vad är arbetsplatsbesök?

Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig om projektets gång och kontroller.

I vilket skede ska arbetsplatsbesök göras?

Vid tekniskt samråd bestäms om, hur många och när arbetsplatsbesök ska göras. Information om detta står i startbeskedet

Hur bokar jag arbetsplatsbesök?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för arbetsplatsbesök, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid arbetsplatsbesök ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutsamråd*

I de ärende där tekniskt samråd krävs ska slutsamråd genomföras innan slutbesked.

Vad är slutsamråd?

I samband med att byggåtgärder, som omfattats av bygglovet, avslutas ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet ska normalt hållas på plats där åtgärder genomförts. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor samt eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande.

I vilket skede ska slutsamråd hållas?

Slutsamråd genomförs då alla åtgärder, som omfattas av bygglovet, har färdigställts.

Hur bokar jag slutsamråd?

Kontrollansvarig kontaktar ansvarig handläggare och bokar in tid för slutsamråd, gärna minst två veckor innan önskad tid.

Vem ska närvara?

Vid slutsamråd ska minst kontrollansvarig och handläggare delta.

Protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll från slutsamrådet, som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarige.

Slutbesked (beslut)

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett slutbesked, eller börja använda utförda åtgärder som omfattas av bygglovet. Du som byggherre är ansvarig för att visa att gällande krav är uppfyllda.

Vad innebär slutbesked?

Slutbesked är ett beslut som innebär att åtgärder, som omfattas av bygglovet, får tas i bruk.

När kan slutbesked lämnas?

Slutbesked kan normalt lämnas när byggherre har visat att bygglovet, startbeskedet samt villkor och krav uppfylls. Om det varit tekniskt samråd ska ett slutsamråd först hållas innan slutbesked kan lämnas.

Interimistiskt slutbesked

Om samtliga åtgärder som bygglovet omfattar inte är färdigställt, eller uppfyller samtliga krav, kan ett så kallat interimistiskt slutbesked utfärdas. Beslutet innebär att du tillfälligt får ta byggnadsverket, eller del av byggnadsverket, i bruk.

Brister och/eller avvikelser

Om det finns mindre brister och/eller avvikelser kan det ändå finnas förutsättning för slutbesked.

Om slutbesked inte kan lämnas

Om slutbesked inte kan lämnas innebär det normalt att samtliga förutsättningar för åtgärden inte är uppfyllda.

* Krävs inte vid enklare ärenden.