Vad ska du bygga?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Här har vi samlat lite information vad som gäller vid olika byggnationer, installationer, rivningar och renoveringar.

Krav på bygglov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

A

Altan

Beroende på altanens utformning och placering kan den kräva bygglov. Det krävs normalt inte bygglov för en altan om följande kriterier är uppfyllda:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten,
 • altanen placeras inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • altanen är inte högre än 1,8 meter,
 • altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Bygga altan på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Attefallsåtgärd

Generella regler för attefallsåtgärder

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Du behöver alltid göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen och invänta startbesked innan du börjar bygga.
 • Ska du göra en attefallsåtgärd kan du ofta bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas inom detaljplan.
 • Bygglov krävs ibland till exempel om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, om byggnaden ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret eller om det finns särskilda områdesbestämmelser.

Det finns fyra olika åtgärder som faller under attefallsreglerna:

Avlopp

Installation eller väsentlig ändring av avlopp kräver normalt inte bygglov, men det krävs en anmälan för enskilt avlopp.

B

Balkong

Beroende på balkongens utformning och placering kan kravet på bygglov variera. Ett undantag från lovplikten är att det inom ett område med detaljplan är tillåtet att göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov på en- och tvåbostadshus, förutsatt att samtliga kriterier är uppfyllda för lovbefrielse.

Braskamin

Att installera braskamin kräver generellt endast anmälan, se mer under Eldstad.

Byggbod

För att byggbodar inte ska kräva lov, måste de stå på samma fastighet som byggarbetsplatsen. Du behöver alltid tillstånd från fastighetsägaren. Om du ställer upp byggbodarna på en annan fastighet än den där du har fått bygglov behöver du ett tidsbegränsat bygglov.

C

Carport

Du behöver normalt bygglov för att bygga en carport, både fristående samt en som är sammanbyggd med annan byggnad. Ska du göra ändringar i fasaden på en befintlig carport behövs ibland bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov.

Undantag från bygglov för en- och tvåbostadshus på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Container

Du behöver bygglov för att ställa upp en container utomhus under en längre tid, oavsett användningssätt av containern. Inom industriområde finns vissa undantag, läs m Länk till annan webbplats.

Undantag från bygglov för att ställa upp containter på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

D

Dela lägenhet

Se Inreda ytterligare lägenhet.

Dränering

Att dränera om ett hur där mark grävs bort och sedan återställs kräver normalt inte marklov eller bygglov. Om dränering är en del av andra åtgärder kan det bli krav på marklov/bygglov.

Dörr

Att sätta in/ta bort en eller fler dörrar i en byggnads fasad anses vara yttre förändring av byggnadens yttra, se Fasadändring. Att sätta in eller ta bort dörrar inuti en byggnad kräver normalt inte bygglov, men om det medför väsentlig ändring på konstruktion, brandskydd eller planlösning kan det bli krav på anmälan.

E

Eldstad

Det krävs normalt inte bygglov för att installera en braskamin, eller annan eldstad*, dock krävs oftast anmälan. Bygglov kan krävas för skorsten eller vid annan väsentlig ombyggnad, Anmälningspliktiga åtgärder

* Som eldstad räknas vedeldad bastu, öppen spis, insats i öppen spis, m.fl.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område. Ekonomibyggnad på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Tänk på: Om byggnaden ligger inom strandskyddat område måste du först söka om strandskyddsdispens

F

Flytt av byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan anses först som rivning när den tas bort från ursprunglig plats och sedan som nybyggnation på den nya platsen.

Friggebod

Att bygga en eller flera byggnader som uppfyller samtliga krav för friggebod kräver normalt inte bygglov.

Kriterier för friggebod på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om en friggebod placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot väg/gata/allmänmark krävs alltid bygglov för ovan åtgärd.

Fasadändring

Bygglov krävs normalt för ändring av en byggnads yttre utseende inom område med detaljplan. Det finns dock några undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus, ändra en byggnads yttre utseende på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Fönster

Att sätta in/ta bort ett eller flera fönster är att anse som fasadändring, läs mer ovan.

G

Garage

Du behöver normalt bygglov för att bygga ett garage, både fristående samt ett som är sammanbyggt med annan byggnad. Ska du göra ändringar i fasaden på ett befintligt garage behövs ibland bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov undantag från bygglov för garagebyggnad på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Gräva

Se mark.

H

Hiss

Installation eller väsentlig ändring av hiss kräver normalt inte bygglov, men anmälan.

Husvagn

Uppställning av husvagn kan kräva bygglov eftersom det kan betraktas som upplag eller byggnad. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från lovplikten. Undantag från bygglov vid husvagnsuppställning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Häck

Att plantera en häck kräver varken bygglov eller anmälan. Häcken får dock inte ha sådan storlek och form att den medför olycksrisk för omgivningen.

I

Inglasning

Beroende på vad som ska glasas in kan det skilja hur åtgärden definieras och det kan skilja i krav på bygglov. Normalt innebär en inglasning tillkommen volym (tillbyggnad) eller ändring av byggnadens yttre (fasadändring). Läs mer om åtgärderna under tillbyggnad respektive fasadändring.

Exempel:

 • Ett enbostadshus som har en altan med tak där ytan under skärmtaket ska glasas in. Detta ger ingen volymökning och är därmed en s.k. fasadändring.
 • Ett enbostadshus som har en altan utan tak där inglasat uterum ska byggas. Detta ger en volymökning av bostadshuset och är därmed en s.k. tillbyggnad.
 • Ett flerbostadshus med balkong som ska glasas in är ofta inte en volymökning och därmed en s.k. fasadändring.

Inreda ytterligare lägenhet

Att inreda ytterligare en bostad i en byggnad kräver normalt alltid bygglov. För enbostadshus finns undantag från lovplikten, förutsatt att samtliga kriterier är uppfyllda. Undatag från bygglov för att inreda ytterligare en lägenhet i en byggnad på Boverkets hemsida . Länk till annan webbplats.

J

Jordvall

Att bygga en jordvall är en markåtgärd som normalt är lovpliktig, se mark.

K

Kakelugn

Se Eldstad.

Kamin

Se Eldstad.

Komplementbyggnad

Se Attfefallsåtgärd.

L

Laddstolpe för elbil

Att anordna en laddpunkt för elbil kräver normalt varken bygglov eller anmälan, men den byggnad eller anläggning som laddpunkten tillhör kan kräva bygglov.

Lekplats

Beroende på lekplatsens utformning, om det finns byggnader på platsen, kan det finnas krav på bygglov. En lekplats utan byggnader är normalt en anläggning som ej kräver bygglov.

Tänk på att även om bygglov inte krävs ska lekplatsen uppfylla gällande krav.

Lekstuga

Lekstuga likställs normalt med en byggnad och är därmed oftast lovpliktig, se under Nybyggnad.

Lägenhet

Se Inreda ytterligare lägenhet.

M

Mark

Att schakta, gräva, fylla, ändra marknivån kräver normalt marklov. Ofta krävs inte marklov om nivåändring är mindre än 0,5 meter, men beroende på omgivningspåverkan kan även mindre ändringar vara lovpliktig.

Det krävs inte marklov för att gräva upp och sedan återställa, exempelvis vid en dränering av villa.

Mast

Att uppföra en mast kräver bygglov.

Mur

Det krävs bygglov om muren är högre än 0,5 meter. Även stödmurar räknas till murar. Det finns undantag där bygglov inte behövs. Du får utan bygglov sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare gräns mot granne om du får ett godkännande från denne. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad.
Bygglov och undantag för mur på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Måla om

Att måla om en byggnad är en så kallad fasadförändring och kan vara lovpliktig. Läs mer under Fasadändring.

Markis

Att sätta upp en markis kan kräva bygglov.

N

Nybyggnad

Huvudregeln är att det krävs bygglov vid nybyggnad, sedan finns vissa undantag från lovplikt så som attefallshus och friggebod. Även flytt av en byggnad till ny plats bedöms som nybyggnation när den ställs på den nya platsen.

O

Ombyggnad

Beroende på vad ombyggnad innebär och vilka åtgärder som faktiskt ska göras kan det vara krav på bygglov eller anmälan.

P

Parkering

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Det finns vissa undantag från lovplikten. Läs mer om parkeringsplatser på Boverkets hemsida.

Pergola

Att bygga ett växtstöd i form av en pergola kräver normalt inte bygglov så länge den inte skyddar mot yttre klimat. Om pergolan förses med tak, segelduk, markis, eller liknande samt om den byggs på en byggnad kan det bli krav på bygglov.

Plank

Om ett staket är öppet till mindre än 1/3 definieras det som ett plank. För att sätta upp ett plank som är högre än 1,10 meter krävs bygglov men det finns undantag. Du får utan bygglov sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare gräns mot granne om du får ett godkännande från denne. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad.
Bygglov och undantag för plank på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Pool

Att göra i ordning en pool kräver normalt inte bygglov, men om den ansluts till kommunala va-nätet kan det vara en anmälningspliktig åtgärd. Tänk på att även om poolen inte kräver bygglov så ska gällande krav för poolen uppfyllas.

Planlösning (ändring)

För ändring, se Ändring av planlösning.

R

Renovering

Renovering kan innebära lovplikt eller anmälningsplikt beroende på vad renovering faktiskt innebär, vilka åtgärder som ska utföras.

Rivning

Inom område med detaljplan krävs normalt rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad. Utanför område med detaljplan krävs normalt en anmälan, om inte kommunen har beslutat annat genom områdesbestämmelser.

Rivningslov på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av rökkanal kräver ofta inte bygglov, men en anmälan.

S

Schakta

Se Mark.

Skylt

Att sätta upp en skylt inom område med detaljplan kräver normalt bygglov, det finns dock vissa undantag. Exempelvis krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.

Bygglov för skyltar på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Solceller

Beroende på placering och utformning kan det krävas bygglov för att sätta upp solceller inom område med detaljplan. Att sätta upp solceller på en byggnads fasad eller tak anses oftast som fasadändring.

Bygglov för solfångare och solceller på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Staket

Ett staket är öppet och genomsiktligt till minst 1/3 och som högst 1,10
meter högt. Staket kräver inte bygglov. Om staketet är öppet till mindre än 1/3 definieras det som ett plank och kräver bygglov.

Stambyte

Att göra stambyte är normalt inte en bygglovspliktig åtgärd, men kräver anmälan.

T

Takbyte

Byta tak och/eller höja/sänka taket kräver ofta bygglov, men det beror på åtgärdens omfattning, komplexitet samt vilken byggnad det ska göras på. Att exempelvis byta taktäckning på ett enbostadshus kan vara undantagen från lovplikten.

Takkupa

Se Attefallsåtgärd

Terass

Se Altan.

Tillbyggnad

Se Attefallsåtgärd

Tilläggsisolering

Att tilläggsisolera en byggnad är i sig inte en lovpliktig åtgärd, men arbeten som utförs i samband med detta kan kräva bygglov. Det kan bli aktuellt med exempelvis bygglov för fasadändring. Se också Fasadändring.

Träd

Att plantera träd på sin tomt är normalt inte lovpliktigt, om det inte är utökat lovplikt i detaljplan för skogsplantering. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Bestämmelser om träd finns i jordabalken.

Trädfällning

Att fälla träd inom sin egen tomt är normalt inte lovpliktigt, men lovplikten kan vara utökad i detaljplan och då krävs marklov för trädfällning.

U

Uterum

Att bygga ett uterum kan kräva bygglov eller anmälan, det beror på placering, utformning och storlek. Se även Inglasning.

Uteservering

Att göra i ordning en uteservering kan kräva bygglov.

Uteplats

Se Altan.

Utfart

Att anordna utfart är normalt inte lovpliktigt, men kan kräva marklov om marknivån förändras, se Mark. Det kan vara bra att ta kontakt med Trafikverket om utfart ska anordnas.

Utvändig ändring

Se Fasadändring.

V

Vatten

Installation eller väsentlig ändring av vatten kräver anmälan, om åtgärden inte ingår i projekt med beviljat bygglov.

För frågor om det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du kontakta Vatten- och miljöresurs.

Ventilation

Installation eller väsentlig ändring av ventilation kräver anmälan, om åtgärden inte ingår i projekt med beviljat bygglov.

Vepa

Se Skylt.

Vindsinredning - Inreda vind

Om du ska inreda en vind som medför ytterligare lägenhet krävs bygglov, se Inreda ytterligare lägenhet. Att inreda befintlig vind i ett en- eller tvåbostadshus kräver normalt inte bygglov, men det krävs en anmälan.

Tänk på att tidigt ta hänsyn till brandskyddet om du ska inreda vind.

Värmepump

Att installera värmepump är sällan bygglovspliktigt, men kan kräva anmälan.

Det kan vara krav med hänsyn till miljöbalken, läs mer om det här.

Växthus

Ett växthus är som vilken annan byggnad och kräver normalt bygglov att uppföra.

Y

Ytterligare bostad

Attefallsåtgärd.

Å

Återvinningsstation

Att anlägga en återvinningsstation kräver normalt bygglov.

Ä

Ändrad användning

Ändrad användning kräver normalt bygglov, exempelvis när butikslokal ändras till bostadslägenhet.

Ändring av planlösning

Att ändra planlösningen kräver normalt inte bygglov, men kan kräva anmälan.

Ö

Öppen spis

Se Eldstad.

Övrigt

Hittar du inte information om det du tänkt bygga, installera, riva eller renovera, kontakta miljö- och byggavdelningen.