Strandskyddsdispens

Vill du bygga nära vattnet? Vid sjöar och vattendrag råder strandskydd, vilket innebär att det är reglerat vad som är tillåtet att göra på platsen. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Syftet med skyddet är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet varierar mellan 100-300 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön beroende på vilket vattendrag det gäller.

Hur ansöker jag?

Strandskyddsdispens ansöker du om via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp handlingar.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd

Strandskyddsdispens - steg för steg

Förberedelser

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och bygg.

Ansökan

Hur ansöker du?

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla ansökan tillsammans med handlingar/ ritningar som tydligt beskriver den åtgärd du har tänkt utföra. Beroende på vad du ska göra kan det variera vad som behöver lämnas in.

Normalt ska följande handlingar lämnas in:

 • Ansökan
 • Situationsplan

Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.

Vad händer med ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

 1. Ansökan kommer in till miljö- och bygg,
 2. Ansökan med handlingar datumstämplas och diarieförs,
 3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats,
 4. Ärendet tilldelas en handläggare.

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via e-post när:

 • ditt ärende har registrerats
 • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
 • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Granskning av ärendet

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

För att få bygga, eller utföra annan åtgärd, inom strandskyddat område måste följande två förutsättningar vara uppfyllda:

 • Syftet med strandskyddet får inte påverkas, och
 • Det ska finnas särskilda skäl.

Läs mer om strandskyddsdispens (Länsstyrelsen Jämtland). Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen fastställd tidsfrist för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens. Miljö- och byggavdelningen handlägger ärenden efter när det har kommit in.

Tänk på att ett komplett inlämnat ärende normalt innebär en snabbare ärendegång.

Om strandskyddsdispens inte kan beviljas

Om din ansökan inte uppfyller förutsättningar för att kunna få dispens från strandskydd kommer handläggare att kontakta dig. Du får då möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din ansökan. Du kan även välja att få ett beslut med avslag, detta kan du sedan välja att överklaga.

Läs mer om överklagan.

Beslut

När ärendet är granskat och det har utretts alla förutsättningar fattas ett beslut. Alla beslut om strandskyddsdispens grundar sig på miljöbalken. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Vem fattar beslutet

Byggnadsinspektörer har inte delegation att ta beslut i ansökan om strandskyddsdispens. Beslut om strandskyddsdispens fattas av miljö- och byggnämnden, ärendet tas upp vid ett av deras sammanträden där politiker tar beslutet.

Beviljad strandskyddsdispens

Ett beslut med beviljad strandskyddsdispens är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om tillåts inom det strandskyddade området.

Vad innebär ett beslut med avslag?

Ett beslut med avslag om strandskyddsdispens innebär att sökt åtgärd inte får genomföras på platsen.

Vad innebär en avvisad ansökan?

En ansökan om strandskyddsdispens kan avvisas då ansökan till exempel bedöms ofullständig och ej kompletteras av sökanden. En avvisad ansökan innebär att ärendet avslutas och att ny ansökan måste lämnas in om åtgärden ska utföras.

Information om beviljad dispens

När beslut är fattat kommer du få ett mejl om det. Ett brev skickas också till Länsstyrelsen i Jämtland, som har tre veckor på sig att ta ställning till om de ska överpröva saken eller inte.

Överklagan

Beslut om marklov kan överklagas, se mer om detta här.

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om marklov har fattats. Läs taxan här.

Giltighetstid (beviljad strandskyddsdispens)

Ett beslut med beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.


Vanliga frågor

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att vidta vissa åtgärder, som bland annat:

 • bygga nya byggnader,
 • ändra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar exempelvis
 • bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras,
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Vad är strandskyddsdispens?

Miljö- och byggnämnden kan bevilja så kallad strandskyddsdispens för en åtgärd inom strandskyddat området om det finns något särskilt skäl. Med särskilt skäl menas något av de skäl som är angiven i lagen och inga andra än just dessa. De särskilda skälen finns angiven i 7 kap. 18c § miljöbalken.

Vad säger lagstiftningen?

Strandskydd och strandskyddsdispens regleras i miljöbalken. Där finns angivet vad skyddet innebär, när det gäller samt när det är möjligt att bevilja undantag från förbudet.

Finns det undantag?

Länsstyrelsen i Jämtland har tagit ett beslut som möjliggör för vissa kompletteringsåtgärder utan att det krävs en ansökan om strandskyddsdispens. Kompletteringsåtgärd kan till exempel vara liten tillbyggnad av ett enbostadshus. Två krav som bland annat ska vara uppfyllda är:

 • Åtgärden ska vara inom 15 meter från bostadshuset, och
 • Det ska vara minst 25 meter mellan strandkanten och åtgärden.

När behövs strandskyddsdispens?

Strandskyddsdispens behövs normalt då du ska bygga, eller göra annan åtgärd, inom strandskyddat område.

Behövs strandskyddsdispens även om det inte krävs bygglov?

Ja, du behöver strandskyddsdispens om du ska göra något inom strandskyddat område även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan. Strandskyddet regleras av annan lagstiftning än bygglov, anmälan, etc. och därmed krävs dispens oavsett i de fall då strandskydd råder på platsen.

Vad händer om jag bygger utan dispens?

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område som kräver strandskyddsdispens resulterar det normalt med att miljö- och byggnämnden måste föra tillsyn och utreda saken. För mer information om detta kan du kontakta miljöinspektör på miljö- och byggavdelningen.

Vad är särskilda skäl?

Särskilda skäl är något som måste finnas för att strandskyddsdispens ska kunna beviljas och det är endast de skäl som är angiven i lagen (miljöbalken) som får användas. Läs mer om särskilda skäl (Naturvårdsverket). Länk till annan webbplats.

Vad är LIS?

Kommunen kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

LIS-områden i Bergs kommun Länk till annan webbplats.