Planer och fysisk planering

  • Bredband och fiber

    Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av kommunfullmäktige.

  • Detaljplanering

    Information om planprocessen, gällande och pågående detaljplaner och detaljplaner som föreslås antas.

  • Översiktsplaner

    En översiktsplan är ett dokument där kommunen redovisar hur mark och vatten ska utvecklas och användas på lång sikt. Översiktsplanen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga, samt vilka utmaningar vi ser för framtiden och hur de ska hanteras.