Detaljplanering

 • Detaljplaner som föreslås antas

  På denna sida presenteras detaljplaner som föreslås att antas.

 • Gällande detaljplaner

  En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.

 • Planprocessen

  En planprocess startar när en ansökan om planbesked kommer in till kommunen. Ansökan behandlas av miljö- och byggnadsnämnden och får antingen positivt eller negativt besked.

 • Pågående detaljplaner

  Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är i plankö, på samråd, granskning, överklagade, planerade att antas eller nyligen laga kraft vunna detaljplaner.