Detaljplanering

  • Planprocessen - så går den till

    En planprocess startar när en ansökan om planbesked kommer in till kommunen. Ansökan behandlas av miljö- och byggnadsnämnden och får antingen positivt eller negativt besked.

  • Pågående detaljplaner

    Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är i plankö, på samråd, granskning, överklagade, planerade att antas eller nyligen laga kraft vunna detaljplaner.

  • Gällande detaljplaner

    En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.